Bezpieczniej na polsko – czeskim pograniczu

27 bm. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny i Dyrektor Korpusu Pożarniczo – Ratowniczego Kraju Pardubickiego, brig. gen.Ing  Miroslav Kvasniĉka,  złożyli swoje podpisy pod Planem Ratowniczym, który służy praktycznej realizacji dotychczasowych uzgodnień o rozwijaniu transgranicznej współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi strażakami. Formalno prawne ramy tej współpracy zostały nakreślone w polsko- czeskiej umowie z 2000r. o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń, a także w Memorandum o porozumieniu zawartym przez wojewodę dolnośląskiego i komendanta dolnośląskiej PSP oraz ich odpowiedników Kraju Pardubickiego.

            Obecnie współpracujące strony sprecyzowały cele, zakres i zasady udzielania wzajemnej pomocy ratowniczej w ramach przygranicznej współpracy strażackich jednostek. Taka praktyczna pomoc ratownicza zostanie udzielona przez „sąsiada zza miedzy” zawsze wówczas, kiedy jedna ze stron uzna to wsparcie za konieczne. Oczywiście zagrożenia mogą mieć rozmaity charakter i dlatego sygnatariusze dokumentu wyszczególnili długą listę zdarzeń, które uzasadniają udzielenie wsparcia przez sąsiada. Umieszczono na niej nie tylko działania ratowniczo gaśnicze, ale także np. likwidację skutków klęsk żywiołowych. Przewidziano  ścisłą współpracę w przypadku konieczności  prowadzenia poszukiwawczych akcji pod wodą, katastrof komunikacyjnych itd.

            W celu zwiększenia kompatybilności współpracujących sił ratowniczych, w podpisanym dokumencie przewidziano także wspólne szkolenia, ćwiczenia i warsztaty. Opracowany zostanie ponadto wspólny plan ratowniczego udzielania pomocy przygranicznej. Zwiększeniu skuteczności wspólnych działań ratowniczych dobrze służyć będzie także  wymiana informacji o potencjalnych i rzeczywistych zagrożeniach na obszarach 25 km po obu stronach granicy.

            Te i szereg innych szczegółowych uzgodnień uzasadniają ogólny wniosek, że przygraniczna współpraca nabiera rozmachu i to w sferze najważniejszej, bo praktycznego współdziałania polskich i czeskich ratowników. To zaś oznacza wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców nadgranicznych miast i wsi. I to oni są ostatecznymi adresatami podpisywanych umów i opracowywanych programów ratowniczego współdziałania.(L)