Bezpieczny Dolny Śląsk II

Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska RPDS.04.06.00-02-003/11

Celem projektu jest zabezpieczenie środowiska naturalnego, poprzez budowę mobilnego systemu monitoringu zagrożeń środowiska oraz rozbudowę systemu usuwania zagrożeń.

Pojazdy, zakupione w ramach projektu dzielą się na dwie podstawowe grupy: • samochody do monitoringu zagrożeń (etap I i II) – 12 szt. • samochody ratowniczo-gaśnicze, do usuwania zagrożeń środowiska – 10 szt. Wszystkie pojazdy zakupione zostaną przez beneficjenta, a następnie przekazane właściwym komendom miejskim i powiatowym Państwowej Straży Pożarnej woj. dolnośląskiego. Na codzień wykorzystywane będą w jednostkach ratowniczo-gaśniczych we wskazanych powiatach. Ze względu na strukturę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, obszar działania wszystkich nowych pojazdów obejmuje cały Dolny Śląsk. Projekt jest komplementarny i stanowi kontynuację projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk – rozbudowa centrów ratownictwa województwa dolnośląskiego – zakup specjalistycznego sprzętu technicznego” (RPDS.04.06.00-02-001/09), zrealizowanego w 2010 roku, w ramach RPO WD. Pojazdy zakupione w ramach tego projektu stanowią wyposażenie dolnośląskich jednostek ratowniczo-gaśniczych, a część z nich uczestniczyła już w działaniach ratowniczych podczas powodzi w sierpniu 2010 roku.

Wartość projektu:13 799 926,00 PLN

Wartość dofinansowania: 11 729 937,10 PLN

Serwis główny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013