Coraz lepiej chronimy polskie lasy

W dniach 20-23 bm. w Centrum Konferencyjnym zamku w Kliczkowie odbyła się krajowa narada z ochrony przeciwpożarowej lasu. Obrady poświęcone najważniejszym problemom, z jakimi borykają się leśnicy były okazją do szerokiej wymiany poglądów na temat charakteru zagrożeń i możliwości coraz skuteczniejszej ochrony polskich lasów. W toku dyskusji  omawiano m.in. sytuację pożarową w lasach. Jak podała w swoim  wystąpieniu  Sylwia Wysocka, która omówiła sytuację pożarową w 2017r. oraz realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w roku ubiegłym w polskich lasach odnotowano 1005 pożarów.

            Zagadnieniom  związanym z ochroną przeciwpożarową lasów państwowych, poświęcił swoje wystąpienie także dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny. Jak wskazał ochrona lasów przed pożarami, to jeden z priorytetów w działalności dolnośląskich strażaków. Wypracowaniu coraz skuteczniejszych metod tej ochrony, a także walki z ogniem, służą liczne działania, w tym przede wszystkim ćwiczenia z zakresu walki z pożarami lasów.
W ramach działań zaradczych doskonalony jest również system powiadamiania o zagrożeniach, a także sposób prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych w lasach.

Szczególny nacisk kładą strażacy na te wszystkie elementy, które decydują o szybkości i skuteczności prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych. Dlatego np. tematem kolejnych ćwiczeń jest budowa linii przesyłowych na duże odległości, co warunkuje skuteczną walkę z ogniem i szybkie jego zlokalizowanie. Także w najbliższej przyszłości dolnośląscy strażacy, obok wielu innych zadań, będą wykonywać te związane z doskonaleniem ochrony naszych lasów przez pożarami.  (L)