Ćwiczenia „Pogranicze 2017”

Naprzeciw ratowniczym wyzwaniom
            Zgodnie z rozkazem komendanta głównego PSP, w ostatnich dniach sierpnia (29-30 bm.), na terenie powiatu zgorzeleckiego przeprowadzone zostaną krajowe ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „Pogranicze 2017”. Organizowane przez komendanta dolnośląskiej KW PSP, ćwiczenia te będą ważnym sprawdzianem ratowniczej gotowości dla sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, a także centralnego odwodu operacyjnego. Ponadto do udziału w tym szeroko zakrojonym przedsięwzięciu zaproszeni zostali ratownicy THW z Republiki Federalnej Niemiec oraz grupa wysokościowa HZS Republiki Czeskiej.

            Trzon sił uczestniczących w ćwiczeniu stanowią grupy specjalistyczne  z województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jednak w ćwiczeniach, którymi kierować będzie zastępca komendanta dolnośląskiej PSP ,st. bryg. Marek Kamiński, udział wezmą także inne jednostki PSP., słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, a także jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej. W sumie więc dla potrzeb ćwiczeń, utworzone zostanie zgrupowanie sił ratowniczych o znacznej wielkości. Będą one wspólnie realizować zarówno zadania szkoleniowe ,jak też sprawdzające.

            Celem głównym ćwiczeń jest bowiem ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego do działań ratowniczych, prowadzonych w związku z zagrożeniami powodziowymi, ale także tymi zdarzeniami, które wymagają udziału w akcji grup specjalistycznych. Jednak obok celu głównego postawiono także szereg dodatkowych. Ćwiczenia będą na przykład  okazją do doskonalenia organizacji działań, umiejętności dowodzenia grupami specjalistycznymi oraz współdziałania poszczególnych podmiotów.

            Natomiast w toku realizacji kolejnych przedsięwzięć szkoleniowych, będzie możliwość sprawdzenia funkcjonowania zaplecza logistycznego, w tym m.in. obozowiska zbudowanego na bazie plutonów logistycznych. Ćwiczenia będą także dobrą sposobnością do doskonalenia umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji. Wówczas bowiem  trzeba błyskawicznie podejmować i natychmiast realizować decyzje adekwatne do zaistniałych  okoliczności i uwarunkowań.

Te i szereg innych celów realizowanych podczas ćwiczeń, będą stanowić cenny materiał przydatny do kolejnych działań wzmacniających ratowniczy potencjał. Przy okazji warto podkreślić i to, że obecne ćwiczenia wpisują się w istniejącą niestabilną sytuację pogodową. Intensyfikują się więc powodowane potężnymi wichurami, czy groźbą powodzi  ratownicze wyzwania, na które strażacy muszą adekwatnie odpowiedzieć.