Doroczna odprawa dolnośląskich strażaków

Szczególny charakter miała odprawa roczna kierowniczej kadry PSP województwa dolnośląskiego, która odbyła się 27 lutego br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W tym roku bowiem,  to z natury bardzo ważne wydarzenie podsumowujące cały miniony rok funkcjonowania dolnośląskiej PSP, zostało  poprzedzone wyjątkową uroczystością.

 Na mocy decyzji ministra MSWiA, dotychczasowy komendant wojewódzki nadbryg Adam Konieczny został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego PSP. Jednocześnie decyzją komendanta głównego PSP, obowiązki komendanta dolnośląskiej PSP powierzono st. bryg. Markowi Kamińskiemu. O randze tego wydarzenia świadczy obecność na uroczystości przekazania obowiązków licznych dostojnych gości. Przybyli m.in. były wojewoda dolnośląski, a obecnie poseł na Sejm RP Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, a także marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Wśród oficjalnych gości byli także dyrektorzy instytucji na co dzień współpracujących z dolnośląską PSP, m.in. z DUW, Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW, GDDKiA, Lasów Państwowych, Pogotowia Ratunkowego. Przybyli prezes ZOW ZOSP RP, kapelan dolnośląskich strażaków, przedstawiciele wojska i policji. Obecni byli komendanci dolnośląskich komend powiatowych i miejskich.

W trakcie uroczystości nadbryg. Adam Konieczny podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę i życzył swojemu następcy sukcesów w realizacji zadań na rzecz umacniania bezpieczeństwa obywateli województwa dolnośląskiego. Natomiast doroczna odprawa służbowa została poprzedzona  odczytaniem listu skierowanego do jej uczestników przez marszałek Sejmu RP, Elżbietę Witek. W piśmie zaakcentowano znaczenie ofiarnej służby społeczeństwu, jej etos jak też nietuzinkowe osiągnięcia wypracowane przez dolnośląskich strażaków w minionym roku.

W trakcie odprawy m.in. wręczono podziękowania weteranom strażackiej służby bryg. Jerzemu Ciężkiemu i mł. bryg. Andrzejowi Góralskiemu. Zgodnie z tradycją wyróżniono też najlepsze komendy. Za szczególne zaangażowanie   w realizację zadań kontrolno – rozpoznawczych, wyniki operacyjne, ale także sportowe, wyróżniania przyznano komendom PSP w Kłodzku, Oleśnicy, Oławie ,Legnicy, Trzebnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Ząbkowicach Śląskich.

Kilka kolejnych godzin wypełniły szczegółowe omówienia strażackich dokonań wypracowanych w minionym roku w każdej dziedzinie. Podsumowując tę zasadniczą część odprawy, należy stwierdzić, że uzyskano znaczący postęp, szczególnie jeżeli chodzi o wyposażenie komend w  nowoczesny sprzęt ratowniczy, systemy alarmowania itp. a więc to wszystko, co służy zwiększeniu efektywności ratownictwa. Na szczególne podkreślenie zasługuje oddanie do użytku Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego, które stawia Dolny Śląsk w czołówce w skali kraju, jeśli chodzi o umacnianie bezpieczeństwa powszechnego. Nakreślone zostały także zadania na kolejny rok strażackiej służby. Ambitne, niełatwe, ale przecież zarazem realne. Takie, które gwarantują podniesienie bezpieczeństwa na jeszcze wyższy poziom.

Nadbrygadier Adam Konieczny – życiorys