Doroczna odprawa dolnośląskiej PSP

15 lutego br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się odprawa roczna kardy kierowniczej PSP województwa dolnośląskiego. Obrady otworzył dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny, który powitał  wszystkich przybyłych na obrady, w tym zaproszonych gości: wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka,  posłankę na Sejm Elżbietę Witek oraz przedstawicieli służb i instytucji współpracujących na co dzień ze strażakami.

W strażackiej debacie poświęconej realizacji zadań w roku minionym oraz zamierzeniom  na kolejny rok uczestniczyli m.in. dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW Rafał Wolanowski, wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. dolnośląskiego dh. Bogumił Hencel, szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej ppłk Robert Markos,prezes ZW FOŚiGW Łukasz Kasztelowicz, starszy inspektor wojewódzki Stanisław Ręcławowicz, a także naczelnik Wydziału Ochrony Lasów Państwowych we Wrocławiu Wojciech Mazur.  

Obrady były okazją do kompleksowego przedstawienia strażackich dokonań we wszystkich działach służbowej aktywności dolnośląskiej PSP. Tę problematykę, w oparciu o dokumentację oraz przygotowaną wizualizację, szeroko omówił komendant Konieczny. Jak m.in. podkreślił, do głównych zadań realizowanych przez strażaków należą nie tylko te związane z likwidacją rozmaitych zagrożeń, ale także te związane z prowadzeniem szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych i profilaktycznych. Jest to m.in. działalność kontrolna, ale także praca z dziećmi i młodzieżą prowadzona na bazie działających w województwie dziesięciu sal edukacyjnych „Ognik”. Warto podkreślić, że tym roku  działalność edukacyjną rozpoczną kolejne cztery „Ogniki”.

Ogromnym wsparciem dla strażaków zawodowych są dolnośląskie jednostki OSP, z których 265 jest włączonych do KRSG. Ponadto w minionym roku na terenie województwa funkcjonowały 452 jednostki OSP spoza systemu. Jednym z priorytetów w działalności KW PSP jest sukcesywne wzmacnianie potencjału ratowniczego m.in. poprzez włączanie kolejnych OSP do systemu. W minionym  roku system powiększył się o 10 OSP i ten proces będzie kontynuowany.

OSP systemu wymagają też odpowiedniego wsparcia, zarówno szkoleniowego jak i technicznego. W minionym roku dotacje państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP systemu wyniosły ponad 6 mln. zł. Niezależnie od innych inwestycji, zakupiono 16 średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych, 3 łodzie ratownicze wraz z przyczepami oraz 7 hydraulicznych zestawów ratowniczych.

Kolejny strategiczny kierunek decydujący o wzroście ratowniczej siły dolnośląskiej PSP, to pomyślnie rozwijająca się współpraca transgraniczna z naszymi partnerami z Republiki Czech i Niemiec. Jej podstawę stanowią podpisane porozumienia, ale jak podkreślił komendant Konieczny, szczególnie godne podkreślenia jest to, że w ślad za porozumieniami idą konkretne działania. Coraz częściej do zdarzeń, np. pożarów czy wypadków drogowych, które mają miejsce  na obszarach przygranicznych,  jadą zarówno jednostki polskie jak i czeskie. To znakomicie zwiększa skuteczność ratowniczych akcji.

Niewątpliwe sztandarową inwestycją zakończoną w minionym roku było oddanie do użytku Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem  Województwa Dolnośląskiego oraz nowej siedziby KSW PSP. Na ten temat wypowiedział się także wojewoda Hreniak ,wskazując zarówno na korzyści jakie płyną z tego tytułu dla sprawy umocnienia bezpieczeństwa w skali województwa, jak też na sprawność w pozyskiwaniu środków na cele tej inwestycji oraz ich pełne wykorzystanie.

W minionym roku, jak pokazują statystyki, dolnośląscy strażacy byli bardzo zapracowani. Najbardziej obrazowe jest zestawienie pokazujące, że w 2018 r było ponad 46 tys. zdarzeń, z czego 18 368 to pożary. Natomiast rok wcześniej odnotowano  13 776 pożarów.  Ten znaczący wzrost wymaga adekwatnej odpowiedzi w postaci zwiększenia potencjału ratowniczego. Konieczne są dalsze zakupy sprzętu, samochodów, prowadzenie intensywnych szkoleń i ćwiczeń. To wszystko wymaga dalszych skoordynowanych wysiłków w każdej sferze strażackiej działalności.

Dlatego celem dorocznej narady było  nie tylko podsumowanie działań,  ale też wskazanie na istniejące potrzeby i braki. Tej problematyce poświęcona została druga, robocza część odprawy, którą poprowadzili zastępcy dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Marek Kamiński i bryg. Piotr Grzyb. W tej części omówiono m.in. plany szkoleniowe jak i inwestycyjne, w tym m.in. zakup  sprzętu ratowniczego oraz budowę nowej JRG zabezpieczającej rozrastające się wrocławskie Bielany.

Jak podkreślił wojewoda Hreniak, dolnośląscy strażacy mają powody do dumy i satysfakcji z osiągniętych wyników swojej służby. W podobnym tonie zwróciła się też do uczestników narady posłanka Witek, akcentując zdolność strażaków do działań wielokierunkowych, obejmujących zarówno wszystko to, co składa się na gotowość ratowniczą, jak też liczne inicjatywy sprzyjające propagowaniu i umacnianiu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Gratulacje i uznanie skierował do dolnośląskich strażaków także Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA.

Podczas odprawy wyróżniono komendy miejskie i powiatowe PSP za zaangażowanie i osiągnięte wyniki w działalności służbowej.