Działania ratownicze w okresie powodzi 1997r

DZIAŁANIA RATOWNICZE W OKRESIE POWODZI

(9 LIPCA – 13 SIERPNIA 1997 R. )

9 lipca 1997 r. (środa).

Wzrasta poziom wody w Odrze, która utrzymuje się w swoim korycie. Stan sił i środków będących w dyspozycji Komendy rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w tym dniu przedstawiono w tabeli.

Poza obszarem działania Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przebywają, w województwie opolskim, następujące zastępy: • SRw z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 (oddelegowany 08-07-97 godz. 09:15),  • GCBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 (oddelegowany 08-07-97 godz. 16:10).

Zastęp GBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 prowadzi w tym dniu dzia­łania w miejscowości Stróża (oświetlenie terenu podczas umacniania wałów rzeki Bystrzycy).Ilość interwencji na terenie miasta utrzymuje się na normalnym poziomie. W cią­gu dnia mają miejsce 4 pożary i 5 miejscowych zagrożeń.

10 lipca 1997 r. (czwartek).

Nadal wzrasta poziom wody w Odrze, która jednak utrzymuje się w swoim ko­rycie. Wzrost poziomu wody w rzece powoduje podniesienie się poziomu wód gruntowych, w wyniku którego na miejsce zalewanie pomieszczeń piwnicznych. Wezbrane wody Odry nanoszą pnie drzew i elementy konstrukcji zerwanych w wyniku powodzi. Stan sił i środków w tym dniu przedstawiono w tabeli.

Tabela 3. Stan sił i środków Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w dniu 10 lipca 1997 r.

lp. Wyszczególnienie Ogółem KR Inne KR Sprawne Z obsady Uwagi
1. Samochody gaśnicze 35 35 29 18
2. Samochody specjalne 42 42 29 12
w tym: drabiny 7 7 3 2
ratownicze 13 13 13 9
3. Motopompy 48 48 17
4. Pompy szlamowe 19 19 14
5. Obsada osobowa 10 102
6. KR i RSK 4 4 RSK-4

Poza obszarem działania Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przebywają nadal, w województwie opolskim, następujące zastępy:

 • SRw z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 (oddelegowany 08-07-97 godz. 09:15). • GCBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 (oddelegowany 08-07-97 godz. 16:10); oraz prowadzą działania ratownicze (ewakuacja ludzi i mienia) na obszarze są­siadujących Komend Rejonowych Państwowej Straży Pożarnej: • GBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Jeszkowicach, • GBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Gajkowie, • GBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Łanach.

Na terenie miasta, działania ratownicze związane z powodzią, koncentrują się w okolice Młynu Maria i polegają na udrożnieniu przepływu wody (usuwanie na­pływających z wodą połamanych drzew i innych przedmiotów). Ogólna ilość interwencji utrzymuje się na zwykłym poziomie (ogółem 16 inter­wencji, w tym 6 pożarów i 10 miejscowych zagrożeń).

11 lipca 1997 r. (piątek).

Następuje dalszy wzrost poziomu wody w Odrze. Na obszarze miasta woda u-trzymuje się w obwałowaniach. Wzrost poziomu wody w rzece powoduje pod­niesienie się poziomu wód gruntowych w wyniku którego na miejsce zalewanie pomieszczeń piwnicznych. Wezbrane wody Odry nanoszą pnie znaczne ilości połamanych drzew oraz różnorodnych przedmiotów porwanych przez wody po­wodziowe.

Ukazuje się rozkaz Komendanta Głównego z dnia 11 lipca 1997 r. wprowadza­jący z dniem 13 lipca 1997 r. od godz. 08:00 na terenie kraju drugi stopień go­towości operacyjnej – 222„.

Drugi stopień gotowości operacyjnej zobowiązuje poza zadaniami wynikającymi z pierwszego stopnia gotowości operacyjnej (111), między innymi, do: • odwołania z urlopów strażaków niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań, • wzmocnienia obsad punktów alarmowania oraz stanowisk kierowania i koordynacji ratownictwa, • zapewnienia ciągłości pracy komend Państwowej Straży Pożarnej, • skoszarowania osób w celu zapewnienia pełnej obsady sprzętu nie­zbędnego do realizacji zadań ratowniczych, • zapewnienia całodobowego wyżywienia skoszarowanym osobom, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, Decyzję o odwołaniu z urlopów strażaków niezbędnych do zapewnienia realizacji zadań Komendant Główny pozostawił w gestii Komendantów Wojewódzkich.

Stan sił i środków będących w dyspozycji Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przedstawiono poniżej.

Tabela 4. Stan sił i środków Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu-11 lipca 1997 r.

Lp. Wyszczególnienie Ogółem KR Inne KR Sprawne Z obsadą Uwagi
1. Samochody gaśnicze 35 35 29 25
2. Samochody specjalne 42 42 28 13
w tym: drabiny 7 7 3 2
ratownicze 13 13 13 9
3. Motopompy 48 48 17
4. Pompy szlamowe 19 19 13
5. Obsada osobowa 157 157
6. KR i RSK 4 4 RSK-4-

Ilość interwencji na terenie miasta utrzymuje się nadal na normalnym poziomie (ogółem 14, w tym: 6 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń). Działania ratownicze koncentrują się na odcinku Górnej Odry w rejonie Młynu Maria oraz mostów: Uniwersyteckiego i Pomorskiego. Polegają one na usuwaniu połamanych drzew i innych przedmiotów nanoszonych przez wodę. Powracają zastępy przebywające od 8 lipca 1997 r. na terenie województwa opolskiego:

 • SRw z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 (godz. 15:15), • GCBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 (godz. 22:30); Szereg zastępów prowadzi działania poza obszarem działania Komendy Rejono­wej, i tak: • SRt (2 zastępy) z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jelczu, • GBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Jelczu, • GBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w gminie Czernica, • SRt z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 w rejonie Siechnica, Groblice, Marcinkowice. Kierunki działań ratowniczych związanych z powodzią przedstawiono na rysun­ku 3.

12 lipca 1997 r. (sobota).

W ciągu dnia następuje stopniowe zalanie obszaru chronionego Jednostki Ra­towniczo-Gaśniczej nr 3. Woda przemieszcza się ul. Opolską oraz wylewa z rzeki Oławy. W godzinach wieczornych woda dociera ulicą Kościuszki do ulicy Kołłątaja. Woda z ulicy Kołłątaja wlewa się do fosy miejskiej i przemieszcza w kierunku obiektów Sądu, Policji i Prokuratury. Przerwanie wałów kanału przerzutowego Odra-Widawa powoduje zalanie osiedli Wojnów i Strachocin. Woda przemieszcza się w kierunku osiedla Kowale. Wzra­sta poziom wody w Widawie. Przerwanie wału przeciwpowodziowego w rejonie ulic Śniadeckich i Mianow-skiego powoduje zalanie osiedli Zacisze i Zalesię. Cofnięcie wody z Odry do Ślęzy powoduje jej wylanie i zalanie osiedla Kozanów oraz częściowe zalanie osiedli Maślice Małe, Maślice Duże oraz Popowic.

Wzrastający poziom wody powoduje wylanie Odry w rejonie Elektrociepłowni, a następnie zalanie przejazdów pod wiaduktami kolejowymi na ulicach Reymonta i Trzebnickiej.Sytuację powodziową w godzinach wieczornych przedstawiono na rys. 4.

Stan sił i środków będących w tym dniu w gotowości operacyjnej przedstawio­no w tabeli (Tabela 5).

Tabela 5. Stan sił i środków Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 12 lipca 1997 r.

lp. Wyszczególnienie Ogółem KR Inne KR Sprawne Z obsadą Uwagi
1. Samochody gaśnicze 35 35 28 26
2. Samochody specjalne 42 42 29 12
w tym: drabiny 7 7 3 2
ratownicze 13 13 13 9
3. Motopompy 48 48 17
4. Pompy szlamowe 19 19 12
5. Obsada osobowa 153 153
6. KR i RSK 9 9 RSK-5

Komendant Rejonowy wydaje rozkaz1 określający realizację stanu podwyższonej gotowości operacyjnej (222). Ilość zdarzeń i działań ratowniczych ulega podwojeniu w stosunku do dnia po­przedniego. Część zastępów Komendy Rejonowej realizuje zadania poza własnym terenem działania:

 • zastępy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 3, 6, 9 prowadzą dzia­łania ratownicze na terenie gmin Czernica i Święta Katarzyna wycofując się stopniowo przed napływającą woda, • zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 prowadzi działania ra­townicze na terenie gminy Jelcz.

Główne działania ratownicze realizowane na terenie Wrocławia to:

 • zastępy SRw, SRt z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 – działania ra­townicze na terenie Niskich Łąk, • zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 – pompowanie wody z pomieszczeń Elektrociepłowni, • zastępy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1, 2, i 8 – działania ra­townicze w rejonie Młynu Maria i sąsiadujących wysp, • zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 – współudział w uru­chomieniu przepompowni ścieków w Rędzinie Leśnym, • zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 – ewakuacja dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niedosłyszących (ul. Dworska, ok. 100 osób) oraz ewakuacja 5 osób z terenu ogródków działkowych (ul.Gwarecka).

Główne kierunki działania Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych poza własnym ob­szarem chronionym zobrazowano na rys. 4.

Napływająca woda zalała w godzinach wieczornych obiekty Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 3 i 8 oraz istniała zagrożenie dla obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5. Jednostki te zostały ewakuowane odpowiednio:

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9, • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4, • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

W obiektach zlokalizowanych na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 znajduje się Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w tym Rejonowe Stanowisko Kierowania. Zalanie tych obiektów spowodowało przerwanie dostawy energii elektrycznej oraz połączeń telefonicznych. W związku z tym:

 • Telekomunikacja S.A. przełączyła telefon 998 do Wojewódzkiego Sta­nowiska Koordynacji Ratownictwa (ul. Borowska), • w Rejonowym Stanowisku Kierowania pozostawiono niezbędną obsa­dę, • łączność utrzymywano przy pomocy radiostacji zasilanych z agregatu prądotwórczego.

13 lipca 1997 r. (niedziela).

Poziom wody na zalanych osiedlach Księże Małe, Księże Duże, Rakowiec ustabi­lizował się. Woda zatrzymała się na nasypie linii kolejowej Wrocław-Opole, za­lewając jedynie niewielki obszar Brochowa.W nocy zalany zostaje, w centrum miasta, obszar ograniczony ulicami Ko­ściuszki, Pułaskiego. Strzegomska. Rano, Rynek i Stare Miasto oraz ulica Piłsudskiego są jeszcze suche.Około 6:30 następuje wylanie wody w kierunku ul. Piłsudskiego, a następnie w kierunku placu Legionów. Woda z fosy wylewa w kierunku pl. Teatralnego za­grażając budynkom Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. W godzinach wieczornych ma miejsce zmniejszenie wypływu wody z fosy i stabilizacja jej poziomu na zalanym obszarze centrum miasta. Rejon Rynku i Sta­rego Miasta pozostał niezalany. Mieszkańcy centralnych dzielnic miasta układają zapory z worków z piaskiem wzdłuż linii kolejowej Wrocław-Poznań; Dolnej Odry (obrona Rynku i Starego Miasta), na Ostrowiu Tumskim i Wyspie Piaskowej (obrona najstarszej zabytko­wej części miasta).Zalane zostały osiedla Wojnów i Strachocin. Ulica Swojczycka zalana na wyso­kość ok. 70 cm – dojazd do niezalanych obszarów możliwy ulicą Mydlaną. Zala­ne zostają łąki i użytki w dolinie Widawy. Wody z przerwanego kanału przerzutowego Odra-Widawa zalały Kowale wraz ze znajdującymi się tam zakładami:

 • Polmos S.A.,• Zakłady Przemysłu Nieorganicznego,• Polifarb-Wrocław S.A.,• Viscoplast S.A.,• obiekty byłej Stoczni Rzecznej,• obiekty wojskowe przy ul. Kwidzyńskiej.

Mieszkańcy Karłowic prowadzą obronę przed wodą napływająca z Kowal w o-parciu o linię kolejową Wrocław-Warszawa.W okresie nocy ma miejsce zalane dalszych obszarów Zacisza, Zalesia. Ulica Kochanowskiego zostaje zalana na odcinku od mostów Jagiellońskich do ul. Wojciecha z Brudzewa) .Zalany jest znaczny obszar Kleczkowa wraz z obiektami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 i Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.Podniesienie się poziomu wód gruntowych powodujące zalanie szeregu piwnic w osiedlach którym powódź nie zagroziła bezpośrednio.

Wody powodziowe lub gruntowe spowodowały zalanie szeregu ważnych dla miasta i jego mieszkańców obiektów, zwłaszcza takich jak:

 • Stacja Pogotowia Ratunkowego (ul. Traugutta),• Szpitale znajdujące się przy ulicach: – Traugutta, – 1 Maja,• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:  – Zakład Produkcji Wody nr 1 (ul. Na Grobli), – Zakład Produkcji Wody nr 2 (Mokry Dwór);• Komenda Wojewódzka Policji (ul. Podwale),  • Prokuratura (ul. Podwale),• Archiwum Akt Dawnych (ul. Cybulskiego), • Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 (ul. Curie-Skłodowskiej),• Komenda Rejonowa Policji (ul. Grunwaldzka),• Polski Czerwony Krzyż – Bank Krwi (ul. Bujwida),  • Szpital Kliniczny (ul. Poniatowskiego), • Dolnośląska Okręgowa Dyrekcja Kolei Państwowej (ul. Sucha),• Centrala Międzymiastowa Telekomunikacji Polskiej S.A., • Miejskie Wysypisko Śmieci (osiedle Maślice),• Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków (osiedle Janówek),

Zalanie obiektów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (Zakładu Produkcji Wody nr 1 przy ul. Na Grobli i Zakładu Produkcji Wody nr 2 znajdują­cego się na Mokrym Dworze) pozbawia miasto dostaw wody pitnej. Zmusza to do prowadzenia dostaw wody cysternami. Zadanie to jest realizowane na szczeblu Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa przez oddzielną, wydzieloną grupę. Zalanie przez wody gruntowe skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Nowowiejskiej utrudniające przejezdność przez następne dwa dni. Nastąpił nieznaczny wzrost poziomu wody na osiedlu Kozanów. Zalane są osie­dla Popowice (Wejherowska, Popowicka, Białowieska), Kozanów (całe), Maślice Małe i Maślice Duże. Woda z kolektora ścieków powoduje zalanie drogi do Janówka, oraz zalewanie osiedli Pracze Odrzańskie i Marszowice. Mieszkańcy Pracz Odrzańskich prowadzą intensywne prace przy uszczelnianiu i zabezpieczeniu wałów przeciwpowodziowych.

Stan sił i środków będących w dyspozycji Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nie odbiega od dnia poprzedniego (Tabela 6).

Tabela 6. Stan sił i środków Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 13 lipca 1997 r.

lp. Wyszczególnienie Ogółem KR Inne KR Sprawne Z obsada Uwagi
1. Samochody gaśnicze 35 35 29 26
2. Samochody specjalne 42 42 29 15
w tym: drabiny 7 7 3 3
ratownicze 13 13 13 11
3. Motopompy 47 47 16
4. Pompy szlamowe 19 19 11
5. Obsada osobowa 176 176
6. KR i RSK 9 9 RSK-5

W związku z ustabilizowaniem się, w części miasta, sytuacji powodziowej po­wracają do miejsc stałego stacjonowania, ewakuowane w dniu poprzednim Jed­nostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 3 (o godz. 10:00) i nr 5 (o godz. 13:30). W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 zakwaterowane zostają dodatkowe siły:

 • Wojska Polskiego (6 załóg PTS),  • Policja, • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, • wolontariusze; oraz siły:• Batalionu Pożarniczego (odwód Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej).

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8 w związku z zalaniem jej obiektów przy ul. Ołbińskiej pozostaje w jednostce nr 2. W porze dziennej jej zastępy są skoncen­trowany na ul. Jedności Narodowej na wysokości ul. Ołbińskiej skąd prowadza działania ratownicze. Zastęp GBM z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 nadal prowadzi działania ratownicze na terenie Jelcza. W ciągu dnia ma miejsce 191 interwencji. Wachlarz tych interwencji jest bardzo szeroki i obejmuje, między innymi:  • ewakuację ludzi, • dostawę żywności, wody i leków na zalane obszary, • oświetlenie terenu przy układaniu zabezpieczeń i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych, • współudział w ewakuacji dóbr kultury.

Realizowane jest szereg pompowań wody z zalanych pomieszczeń. Cześć z nich można uznać za strategiczne dla zapewnienia funkcjonowania miasta. Należy tu wymienić pompowanie w takich obiektach zajmowanych przez takie instytucje jak:  • Polski Czerwony Krzyż – Bank Krwi, • Komenda Wojewódzka Policji, • Międzymiastowa i Międzynarodowa Centrala Telefoniczna, • Centrala telefoniczna przy ul. Modrej, • Centrala telefoniczna Dolnośląskiej Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwo­wych, • Prokuratura Wojewódzka, • Kościół NMP Na Piasku,  • Biblioteka Uniwersytecka, • Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, • Archiwum Akt Dawnych. • Bank PKO BP (ul. Ofiar Oświęcimskich).

Sytuacje powodziową oraz ważne działania ratownicze, realizowane w tym dniu, przedstawiono na rys. 5.

14 lipca 1997 r. (poniedziałek).

Zanotowano powolny spadek poziomu wody w Odrze. Obszar zalany osiąga maksymalny wymiar,  W okresie nocnym (z 13 na 14 lipca) w wyniku podmywania i przesiąkania wa­łów prowadzone są przez mieszkańców i zastępy Państwowej Straży Pożarnej intensywne działania zabezpieczające w rejonie ul. Damrota oraz mostu War­szawskiego. Dzięki ich skuteczności udaje się uchronić przed zalaniem rejon Oł-bina i placu Grunwaldzkiego, a zwłaszcza utrzymać przejezdność mostu War­szawskiego. W danej chwili most ten jest jedynym łącznikiem obu brzegów Od­ry. Mieszkańcy Stabłowic budują linię zabezpieczeń z worków z piaskiem w oparciu o linię kolejową Wrocław-Ścinawa. Działania te są realizowane głównie na od­cinku pomiędzy dworcami Wrocław-Kuźniki a Wrocław-Pracze.

Sytuację powodziową przedstawiono na rys.6.

Stan sił i środków utrzymuje się na podobnym poziomie jak w dniu poprzednim (Tabela 7).

Tabela 7. Stan sił i środków Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 14 lipca 1997 r.

lp. Wyszczególnienie Ogółem KR Inne KR Sprawne Z obsada Uwagi
1. Samochody gaśnicze 35 35 29 26
2. Samochody specjalne 42 42 29 16
w tym: drabiny 7 7 3 3
ratownicze 13 13 13 11
6. Motopompy 47 47 13
7. Pompy szlamowe 19 19 10
8. Obsada osobowa 192 192
9. KR i RSK 7 7 RSK-4

W dniu tym ma miejsce maksymalna, w okresie powodzi, ilość interwencji -311. Jednostki organizacyjne Komendy Rejonowej pracują w bardzo trudnych warun­kach wynikających głównie z: • braku dostaw wody pitnej, • brakiem łączności telefonicznej z i do Rejonowego Stanowiska Kiero­wania. • pośrednim dysponowaniem jednostek przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa przyjmujące zgłoszenia (tel. 998), • brakiem łączności telefonicznej z i do Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 oraz nr 3, • brakiem energii elektrycznej w Komendzie Rejonowej i Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych nr 1 i nr 3 oraz zanikami zasilania w pozostałych jednostkach, • brakiem łączności w sieci współdziałania Administracji, Straży, Pogo­towia i Policji. Zakres interwencji jest bardzo szeroki i obejmuje, podobnie jak w dniu poprzed­nim, między innymi; • ewakuację ludzi, • dostawę żywności, wody i leków na zalane obszary,  • oświetlenie terenu przy układaniu zabezpieczeń i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych, • współudział w ewakuacji dóbr kultury, • pompowanie wody z zalanych i zagrożonych obiektów.

W związku z unieruchomieniem przez powódź wodociągów, w tym okresie za­czynają przybywać, cysterny z innych regionów kraju. Cysterny przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych pozostają w dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i realizują dostawy wody dla mieszkańców. Cysterny należące do Państwowej Straży Pożarnej pod nadzorem wspomnianej wcześniej, wydzielonej na szczeblu Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ra­townictwa grupy, koordynują dostawy wody głównie dla szpitali i innych zakła­dów użyteczności publicznej. W tym dniu przybywają zastępy GCBM między innymi z takich miejscowości jak:

 • Dzierżoniów, • Gniezno, • Gostyń, • Oborniki Wielkopolskie, • Opoczno, • Ostrów Wielkopolski, • Radomsko, • Rawicz, • Świdnica, • Wałbrzych.

15 lipca 1997 r. (wtorek) – 16 lipca 1997 r. (środa).

Sytuacja powodziowa ulega stabilizacji. Następuje stopniowy spadek poziomu wody w Odrze co powoduje zmniejszenie poziomu wody na zalanych obszarach w wyniku jej grawitacyjnego spływu.

Sytuację powodziowa w dniu 16 lipca przedstawieni na rys.7.

Wzrasta stopniowo poziom wody w Bystrzycy, która jest zrzucana z zalewu w Mietkowie. Na obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 są prowadzone ciągłe (w ciągu dnia i nocy) prace zabezpieczające wały przeciw­powodziowe rzeki Bystrzycy. Stan sił i środków w tych dniach utrzymuje się na podobnym poziomie jak w okresie poprzednim (Tabela 8, Tabela 9).

Tabela 8. Stan sił i środków Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 15 lipca 1997 r.

lp. Wyszczególnienie Ogółem KR Inne KR Sprawne Z obsada Uwagi
1. Samochody gaśnicze 35 35 30 27
2. Samochody specjalne 42 42 27 16
w tym: drabiny 7 7 3 3
ratownicze 13 13 12 10
3. Motopompy 47 47 13
4. Pompy szlamowe 19 19 10
5. Obsada osobowa 168 168
6. KR i RSK 11 11 RSK- 7

Tabela 9. Stan sił i środków Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu 16 lipca 1997 r.

Lp. Wyszczególnienie Ogółem KR Inne KR Sprawne Z obsada Uwagi
1. Samochody gaśnicze 35 35 30 27
2. Samochody specjalne 42 42 28 15
w tym: drabiny 7 7 3 3
ratownicze 13 13 13 10
3. Motopompy 47 47 16
4. Pompy szlamowe 19 19 10
5. Obsada osobowa 168 168
6. KR i RSK 9 9 RSK-5

Liczba interwencji maleje, wynosząc w tych dniach odpowiednio 200 i 137 in­terwencji.  Interwencje obejmują głównie; • pompowanie wody z zalanych i zagrożonych obiektów, oraz  dostawę żywności, wody i leków na zalane obszary, oświetlenie terenu i współdziałanie przy układaniu zabezpieczeń i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych na rzece Bystrzycy.

17 lipca 1997 r. (czwartek) – 20 lipca 1997 r. (niedziela).

Sytuacja powodziowa spowodowana wylaniem Odry ulega dalszej normalizacji. Następuje dalszy spadek poziomu wody w Odrze, co powoduje zmniejszenie poziomu wody na zalanych obszarach w wyniku jej grawitacyjnego spływu. Nadal wzrasta poziom wody w Bystrzycy, która jest zrzucana z zalewu w Miet­kowie, któremu grozi przelanie magazynowanej w nim wody. W związku z tym na obszarze chronionym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 są prowadzone intensywne prace zabezpieczające wały przeciwpowodziowe rzeki Bystrzycy.

Sytuację powodziową w dniu 20 lipca przedstawiono na rys. 9.

W dniach tych wpływa informacja o wystąpieniu, w rejonie południowej Polski, opadów deszczu, które spowodują wystąpienie drugiej fali powodziowej. Stan sił i środków będących w dyspozycji Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu utrzymuje się na stałym, wcześniej cytowanym poziomie. Zestawienie stanu sił i środków obejmujących cały okres powodzi, a będących w dyspozycji Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zawarto w załączniku do opracowania. Ilość interwencji, w tych dniach, oscyluje na poziomie około 120.

Prowadzone działania polegają głównie na:• pompowaniu wody z zalanych i zagrożonych obiektów,• dostawie żywności, wody i leków na zalane obszary, oraz • oświetlenie terenu i współdziałanie przy układaniu zabezpieczeń i u-macnianiu wałów przeciwpowodziowych, w szczególności na rzekach Odrze i Bystrzycy.

W związku z przewidywanym wystąpieniem drugiej fali powodziowej naprawa uszkodzeń oraz uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych Odry ma szczegól­nie intensywny charakter. W okresie tym przybywa szereg ekip ratowniczych z innych państw: • Niemiec, • Holandii, • Węgier, • Francji

Ma także miejsce dostawa sprzętu ze Szwecji i z Francji. Ekipy te realizują następujące na terenie Wrocławia następujące zadania: • niemiecka- pompowanie wody dużych rozlewisk i uzdatniania wody, • holenderska- pompowanie wody z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, • węgierska- udrażnianie kanalizacji miejskiej, • francuska- uzdatnianie wody.

21 lipca 1997 r. (poniedziałek) – 25 lipca 1997 r. (wtorek).

Sytuacja powodziowa, w tych dniach, we Wrocławiu przedstawia się następują­co:• na Odrze początkowo poziom wody stabilizuje się, a następnie zaczyna wzrastać, przejście przez Wrocław drugiej fali powodziowej, prognozo­wane wstępnie na 24 lipca, ma miejsce 25 lipca, nie wyrządzając mia­stu większych szkód; • na Bystrzycy, w porze nocnej z 20 na 21 lipca, przechodzi kulminacyj­na fala powodziowa zalewając:- Jarnołtów, oraz częściowo: – Leśnicę, wraz ze znajdującymi się tam przeprawami mostowymi, – Stabłowice, – Marszowice.• na Ślęzy, w dniu 22 lipca, mają miejsce nieznaczne wystąpienia wody stwarzające jedynie zagrożenie dla obiektów Toru Wyścigów Konnych, skąd ewakuowano znajdujące się tam zwierzęta.

Sytuację powodziową w dniach 20 i 22 lipca przedstawiono na rys. 9.

Stan sił i środków będących w dyspozycji Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w omawianym okresie, utrzymuje się na stałym. wcześniej cytowanym poziomie. Ilość interwencji, w tych dniach, wynosi;

 • 21 lipca 107, • 22 lipca 147, • 23 lipca 132. • 24 lipca 153, • 25 lipca 126.

Prowadzone działania polegają głównie na: • pompowaniu wody z wcześniej zalanych obiektów i terenów, • dostawie żywności, wody i leków na zalane obszary,oraz • oświetlenie terenu i współdziałaniu podczas układaniu zabezpieczeń i umacnianiu wałów przeciwpowodziowych, w szczególności na rzekach Odrze i Bystrzycy. W tym okresie prace zabezpieczające wały przeciwpowodziowe na Od­rze mają bardzo intensywny charakter.

26 lipca 1997 r. (sobota) – 13 sierpnia 1997 r. (środa).

Wody rzek przepływających przez Wrocław stopniowo się obniżają. Stan sił i środków będących w dyspozycji Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w okresie 26 lipca- 13 sierpnia utrzymuje się na stałym, wcześniej cytowanym poziomie. Działania prowadzone w tym okresie polegają głównie na pompowaniu wody z zalanych obiektów oraz z rozlewisk.

Ekipy z innych państw, działające na terenie Wrocławia, realizują wcześniej wymienione zadania tan.:• niemiecka- pompowanie wody dużych rozlewisk i uzdatniania wody• holenderska- pompowanie wody z Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, • węgierska- udrażnianie kanalizacji miejskiej, • francuska- uzdatnianie wody.

Zakres pomocy zagranicznej zawarto w zestawieniach umieszczonych jako za­łączniki do opracowania. Charakter działań prowadzonych w tym okresie można uznać za rutynowy i wy­starczająco odzwierciedlają je zestawienia statystyczne zawarte w dalszej części opracowania.

lp. Wyszczególnienie Ogółem KR Inne KR Sprawne Z obsady Uwagi
1. Samochody gaśnicze 35 35 29 18
2. Samochody specjalne 42 42 29 12
w tym: drabiny 7 7 3 2
ratownicze 13 13 13 9
3. Motopompy 48 48 17
4. Pompy szlamowe 19 19 14
5. Obsada osobowa 102 102
6. KR i RSK 4 4 RSK-4