Informacja o ochronie danych osobowych w związku z obsługą petentów

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ PETENTÓW

(będących osobami fizycznymi)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ROD, informujemy, że:

 

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (50-552 Wrocław, ul. Borowska 138, tel.: 71 368 22 00, e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl).
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pan Maciej Nebelski (50-552 Wrocław, ul. Borowska 138, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji wniesionych spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzeniem rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz realizacji innych spraw związanych z działalnością KW PSP we Wrocławiu – na podstawie 6 ust. 1 lit. c lub e RODO coraz na podstawie Zarządzenia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo (w odniesieniu do swoich danych osobowych):
  • dostępu (przy zachowaniu zasad ochrony danych osobowych innych osób),
  • sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
 8. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
  • przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych  jest konieczne  w celu  rozpatrzenia  sprawy, a nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości jej

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.