Informacje publiczne

INFORMACJE WYMAGANE   DO PODANIA DO   PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
PRZEZ DOLNOŚLĄSKIEGO KOMENDANTA   WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY   POŻARNEJ WE WROCŁAWIU

1. Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach zobacz
2. Informacje o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno – ratowniczych lub ich zmianach zobacz
3. Informacje o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o dużym ryzyku (art. 250 ust. 1) zobacz
4. Informacje o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom zobacz
5. Informacje o kontrolach planowanych w terenie zobacz
6. Informacje o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – na 21 dni przed jego przyjęciem zobacz
7. Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust.1 (efekt domina) zobacz
  Informacje o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust.2 (wniosek o wyłączenie informacji z udostępniania) zobacz
8. Instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii zobacz
9. Informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku   zobacz
10. Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zobacz
  podstawy prawne
art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2145)
 
Informacje inne:
1. Wykaz kontrolowanych zakładów (PSP/WIOŚ) zobacz
2. Informacja przekazywana zainteresowanej społeczności  dot. KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Oddział Zakład Hydrotechniczny  Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most ul. Polkowicka 52; 59-305 Rudna

podstawy prawne art. 38 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1849)

zobacz
3. Informacje dotyczące opłat skarbowych za: postanowienia (odstępstwo od przepisów), opinie, udzielone pełnomocnictwa (upoważnienia), zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie (RoB) i jego zmian. zobacz
4. Warunki organizacyjno – techniczne KG PSP wersja 1 października 2008 wersja do KW PSP 

 

zobacz
 

kontakt: b.tepinska@kwpsp.wroc.pl

Informacje archiwalne:

SPIS KART INFORMACYJNYCH
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
1. Decyzje zobacz
2. Raporty o bezpieczeństwie zobacz
3. Wykaz substancji niebezpiecznych zobacz
4. Poważne awarie przemysłowe   zobacz
Podstawy prawne
Nie obowiązujące : Art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058)

kontakt: b.tepinska@kwpsp.wroc.pl