Jakie wyszkolenie, taka skuteczność działań

W Zieleńcu powiat kłodzki odbyła się 26-27 bm. odprawa dla dowódców JRG PSP województwa dolnośląskiego. Celem tego szkoleniowego przedsięwzięcia jest realizacja planu doskonalenia zawodowego KW PSP w obszarach szkoleniowych doskonalenia zawodowego realizowanego w JRG PSP. O tych nadrzędnych celach mówili na wstępie zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP st. bryg. Marek Kamiński oraz naczelnik wydziału operacyjnego komendy mł.bryg. Andrzej Góralski.

W toku szkolenia podejmowano szereg problemów, mających zasadniczy wpływ na skuteczność prowadzonych działań ratowniczych. Szczególną uwagę zwracano zarówno na zagrożenia, które w obecnym okresie jesienno zimowym występują najczęściej, jak też na te, stanowiące nowe jakościowo wyzwanie ratownicze. Do pierwszej grupy niewątpliwe zaliczyć należy m.in. pożary sadzy w kominach, które w wielu strażackich statystykach wyjazdów do zdarzeń, stały się wręcz codziennością. Dlatego też tej problematyce poświęcono sporo uwagi.

Natomiast do zdarzeń wymagających od ratowników specjalistycznego przygotowania, niewątpliwie należą te z udziałem autocystern transportujących gazy kriogeniczne. Coraz powszechniejsze stają się też zagrożenia związane z radiologią. Przy okazji omawiania tej problematyki, uczestnicy szkolenia zapoznali się z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Prawa Atomowego. Szeroko omawiano opracowane przez KG PSP „Zasady postępowania w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia radiacyjnego”.

Wśród współczesnych wyzwań ratowniczych szczególne znaczenie ma dynamiczny rozwój fotowoltaniki oraz pojazdów napędzanych elektrycznie. Postęp w tej dziedzinie ma charakter dynamiczny, pojawiają się zupełnie nowe technologie, a w ślad za tym, wyzwania ratownicze. To zaś wymaga zapoznania się z tą problematyką i wypracowania adekwatnych procedur ratowniczych, o czym również szeroko dyskutowano podczas kolejnych zajęć.

Warto także podkreślić, że w toku szkolenia poszczególne tematy omawiano w ścisłym związku ze zdarzeniami, które miały miejsce na terenie województwa dolnośląskiego w 2019 r. Odnoszono się więc do praktyki i na tej podstawie formułowano wnioski do dalszej pracy szkoleniowej. Takie podejście urealniało prowadzone szkolenie, przyczyniając się do wzrostu jego efektywności. W końcowej części szkolenia jego uczestnicy zostali zapoznani z planem przedsięwzięć organizowanych przez wydział operacyjny dolnośląskiej KW PSP w przyszłym roku. Program jest bardzo bogaty i ambitny, co oznacza , że wysokie tempo szkoleniowe zostanie utrzymane.