Jeszcze skuteczniej zapobiegać

5 grudnia br. w sali konferencyjnej KW PSP we Wrocławiu odbyła się, druga w tym roku, odprawa szkoleniowo – rozliczeniowa  naczelników i kierowników komórek kontrolno – rozpoznawczych dolnośląskich KM i KP PSP.  W odprawie, którą otworzył Zastępca Dolnośląskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Marek Kamiński, uczestniczyło 40 przedstawicieli dolnośląskich komend PSP. Gościem specjalnym był radca prawny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Grzegorz Ninard, który omówił  zmiany w znowelizowanym Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jednym z głównych punktów odprawy było przedstawienie przez naczelnika  Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego mł. bryg. Rafała Lika, „Metodyki prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, mających na celu rozpoznawanie zagrożeń pożarowych oraz realizację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych” oraz „Poradnika antykorupcyjnego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej prowadzących czynności kontrolno-rozpoznawcze”.

W trakcie obrad omówiono nowo przyjętą zasadę badania efektywności finansowo-merytorycznej pionu kontrolno –  rozpoznawczego.  Celem tej innowacji, włączonej do  „Kierunków działań i celów Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na lata 2017 – 2020”, jest poprawa jakości działań PSP w obszarze kontrolno-rozpoznawczym. Przy tej okazji  dyskutowano także o zasadach etyki i znaczeniu jednolitych standardów postępowania.
W toku obrad podjęty został również wciąż aktualny problem fałszywych alarmów pożarowych, odnotowanych w obiektach podłączonych do monitoringu pożarowego na terenie woj. dolnośląskiego. Omawiając to zagadnienie, zastępca naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego,  kpt. Przemysław  Putkowski, wskazał na niepokojący wzrost tego rodzaju przypadków. W toku dyskusji zastanawiano się nad sposobami przeciwdziałania fałszywym alarmom, jako zjawisku nagannemu i groźnemu dla sprawy umacniania systemu bezpieczeństwa obywateli.