KLAUZULA INFORMACYJNA dot. danych przetwarzanych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą: ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel: 71/368 21 00, e-mail:kw@kwpsp.wroc.pl.
  2. W KW PSP we Wrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pan Maciej Nebelski (e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzeniem działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz administratora.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniawniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy RODO
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.
  10. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.