Informacja dot. ruchu interesantów oraz monitoringu wizyjnego w pojazdach i obiektach

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach służbowych Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław, tel. 71 368 82 100, e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl)
 2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pan Maciej Nebelski, kontakt e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 12 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, art. 5 ust 1 pkt. 2 i 7 oraz art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, art. 13 ust 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 5. Wstęp do budynków Komendy możliwy jest po potwierdzeniu tożsamości przez pracownika Komendy Wojewódzkiej PSP (należy okazać dokument ze zdjęciem i podać cel wizyty), który dokonuje wpisu w „Rejestrze wejść/wyjść”.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym dane mogą być przekazywane na gruncie obowiązujących przepisów prawa..
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (zapisów dotyczących wizerunku) wg „Zasad udostępniania danych z monitoringu wizyjnego pojazdów lub obiektów” stanowiących załącznik do Regulaminu monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach, a w przypadku danych zawartych w „Rejestrze wejść/wyjść” posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania (z wyłączeniem art. 18 ust. 2 RODO).
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.