Informacja dla osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Borowskiej 138, 50-552 Wrocław, tel. 71 368 21 00, e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl,   zwany dalej organem PSP.                                                                    
 2. W Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych pan Maciej Nebelski, kontakt e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl                                                         
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych organu PSP na podstawie Działu VIII (Skargi i Wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit c) oraz e) w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym dane mogą być przekazywane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.                
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) żądania dostępu do treści swoich danych,
  b) sprostowania swoich danych,
  c) ograniczenia przetwarzania swoich danych (z wyłączeniem art. 18 ust. 2 RODO),
  d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych danych na zasadach zawartych w art. 21 ust 1 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzania narusza zapisy Rozporządzenia
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3.
 10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  w art.22 ust, 1 i 4 Rozporządzenia
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.