Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Powszechne”

KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE W DZIAŁANIACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  NA RZECZ KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO”

 

 ORGANIZATOR:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
Szkoła Policji w Katowicach

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Zastępca Przewodniczącego:
bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY

Członkowie:
prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK
prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. UPH
dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO prof. PWSZ
płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI prof. AWL
dr hab. Tadeusz KOCOWSKI prof. UWr
dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB
mjr dr hab. Barbara KACZMARCZYK
insp. dr Rafał KOCHAŃCZYK
bryg. dr inż. Jacek ZBOINA
dr Aleksander BABIŃSKI
dr Robert GWARDYŃŚKI
st. kpt. dr inż. Paweł DĄBROWA
dr Paweł KOBES
dr Paweł LUBIEWSKI
mgr Artur SZELA
mgr inż. Stanisław RĘCŁAWOWICZ

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
st. kpt. mgr Daniel MUCHA
kpt. mgr inż. Tomasz MIESZAŁA
str. mgr Dorota FRAŃCZAK

CEL KONFERENCJI
Określenie potrzeb i możliwości doskonalenia współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
z samorządem terytorialnym w zakresie bezpieczeństwa powszechnego

PROBLEMY ROZPATRYWANE W CZASIE KONFERENCJI
Jak organizuje się działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego?
Co determinuje współpracę krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym?
Jakie są możliwości realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa powszechnego?
Jaki jest poziom efektywności współpracy krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z samorządem terytorialnym?

TERMIN
14 grudnia 2018 r., godzina 10.00-14.30

MIEJSCE
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

 PRZEBIEG KONFERENCJI

Lp. Czas Przedsięwzięcie Prowadzący
1 2 3 4
Otwarcie konferencji
1 10.00 – 10.10 Wystąpienia organizatorów Przedstawiciele organizatorów
2 10.10 – 10.20 Wystąpienie
Komendanta Wojewódzkiego PSP
we Wrocławiu
st. bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY
 

pierwsza sesja obrad plenarnych:
System bezpieczeństwa powszechnego i konteksty jego funkcjonowania
Moderatorzy: prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, st. bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY

3 10.20 – 10.35 Bezpieczeństwo powszechne
– pojęcie, istota, system
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
4 10.40 – 10.55 Bezpieczeństwo w ujęciu lokalnym dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB
5 11.00 – 11.15

 

Przeznaczenie i  zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego a zmienność środowiska bezpieczeństwa powszechnego mgr inż. Stanisław RĘCŁAWOWICZ

 

6 11.20 – 11.35

 

Prawne aspekty kooperacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z  samorządem terytorialnym dr hab. Tadeusz KOCOWSKI prof. UWr
7 11.35 – 11.50 Dyskusja  Moderatorzy
8 11.50 – 12.10 Przerwa  Organizatorzy
 

druga sesja obrad plenarnych:
Zasadnicze problemy racjonalizacji działań
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Moderatorzy: dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB, dr Robert GWARDYŃSKI

9 12.10 – 12.25 Współpraca podmiotów unijnego mechanizmu ochrony ludności na poziomie lokalnym st. kpt. dr inż. Paweł DĄBROWA
10 12.30 – 12.45 Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego przez Siły Zbrojne RP dr hab. Zdzisław JAGIEŁŁO
prof. PWSZ
11 12.50 – 13.05 Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego przez Policję
– studia przypadków
insp. dr Rafał KOCHAŃCZYK
12 13.10 – 13.25 Diagnoza współpracy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
z samorządem terytorialnym
mgr Jakub CZUDIAK

 

13 13.30 – 13.45 Kierunki doskonalenia współpracy
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
z samorządem terytorialnym
st. bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY
14 14.00 – 14.15 Dyskusja Moderatorzy
Zamknięcie konferencji
15 14.15 – 14.20 Wystąpienia współorganizatorów Przedstawiciele organizatorów
16 14.25 – 14.30 Wystąpienie
Komendanta Wojewódzkiego PSP
we Wrocławiu
st. bryg. mgr inż. Adam KONIECZNY