Konferencja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim

W dniu 11 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, odbyła się kolejna Konferencja naukowa poświęcona bezpieczeństwu wewnętrznemu, którego integralną częścią jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Jednym z filarów tego systemu są Ochotnicze Straże Pożarne. Prelegenci przedstawiali m.in. tematy odnoszące się do relacji między Gminą a OSP, określenia statusu strażaka OSP, finansowania działalności OSP jako stowarzyszenia oraz roli  OSP jako jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadzącej samodzielne działania ratownicze.

Organizatorem Konferencji był Samorząd Województwa Dolnośląskiego –Komisja Uchwałodawcza Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa oraz Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  W Zespole Organizacyjnym brali udział m.in. :

  1. Kol. Zbigniew Szczygieł;
  2. Kol. Andrzej Jaroszek;
  3. Kol. Stanisław Ręcławowicz;
  4. Kol. Marek Poniatowski

 

Ochotnicze Straże Pożarne – Tradycja Samorząd Bezpieczeństwo

11 czerwca 2018 roku

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi Uniwersytetu Wrocławskiego

sala nr 2 (im. Witolda Świdy)  budynek D

 

 

Sesja I Ochotnicze Straże pożarne jako stowarzyszenia.

Moderator – Prof. UMK dr hab. Henryk Nowicki

09:30 – 09:45 – Zbigniew Szczygieł –Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Działania Samorządu Województwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.

09:45 – 10:00 –  Prof. UWr. dr hab. Tadeusz Kocowski, OSP jako stowarzyszenie działające
                          w gminie
.

10:00 – 10:15 – Dr Maciej Błażewski, Prawne aspekty finansowania przez gminę działalności OSP.

10:15 – 10:30 – Adam Górecki Wójt Gminy Czarny Bór, Funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Czarny Bór.

10:30 – 10:45 – Maciej Gałęski Euroregion Nysa, Wpływ Ochotniczych Straży Pożarnych na poziom kultury bezpieczeństwa ekologicznego.

10:45 – 11:00 – St. bryg. w st. sp. mgr Andrzej Jaroszek, St. bryg. w st. sp. mgr inż. Stanisław Ręcławowicz – Status służbowy strażaka zawodowego PSP oraz strażaka ratownika OSP. 

11: 00 – 11:15 – Dariusz Gortych, Wybrane elementy z historii OSP.
11:15 – 11: 30 – Dyskusja.

11: 30 – 12:00 – Przerwa kawowa.

 

Sesja II Ochotnicza Straż Pożarna a działania i akcje ratownicze.

Moderator – Prof. UWr. dr hab. Tadeusz Kocowski

12:00 – 12:15 – Prof. UMK. dr hab. Henryk Nowicki, OSP jednostką ochrony przeciw pożarowej.

12:15 – 12:30 – Dr Joanna Filaber, PSP w organizacji i prowadzeniu akcji ratowniczej.

12:30 – 12:45 – Grzegorz Duda W-ce Starosta Milicki, OSP w KSRG powiatu milickiego.

12:45 – 13:00 – Mgr Mateusz Paplicki, Czy OSP może nie wyjechać do działań ratowniczych?

13:00 – 13:15 – Mgr Jakub Czudiak, KSRG w zarządzaniu kryzysowym.

13:15 – 13:30 – Mł. bryg. mgr inż. Jerzy Ciężki, Organizacja szkolenia dla OSP.

13:30 – 13:45 – Mł. kpt. mgr inż. Grzegorz Sobieraj, Strategia systemów teleinformatycznych
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
.

13:45 – 14:00 – St. bryg. mgr inż. Adam Konieczny, Przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych.

14:00 – 14:30 – Dyskusja.

14:30 15:00 – Lunch.

Konferencja konieczność przeanalizowania wielu tematów odnoszących się do Ochotniczych Straży Pożarnych. Do końca 2018 Uniwersytet Wrocławski wyda kolejny Zeszyt Naukowy, w którycm zawarte będą referaty prelegentów