KWPSP Wrocław – pracownik cywilny KSC-starszy inspektor

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: obsługi Kancelarii Ogólnej oraz Adiutantury Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Wydział Organizacji i Nadzoru

Miejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu: 50-552 Wrocław, ul. Borowska 138

WARUNKI PRACY

Budynek administracyjno-biurowy zawiera w elementach konstrukcyjnych płyty cementowo-azbestowe ( 15% azbestu )

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa urządzeń teleinformatycznych
 • Przyjmowanie i wysyłanie poczty przychodzącej i wychodzącej
 • Obsługa elektronicznego systemu ewidencji poczty EZD oraz IntraDok
 • Czasowe zastępstwo i pomoc w obsłudze Adiutantury
 • Obsługa urządzeń biurowych (faks, ksero)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej.
 • Znajomość obsługi elektronicznych systemów IntraDok oraz EZD
 • Znajomość pakietu MS Office (m.in. Word i Excel)
 • Znajomość obsługi podstawowych urządzeń biurowych (faks, ksero)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.07.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
  50-552 Wrocław
  ul. Borowska 138

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży pożarnej we Wrocławiu
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 71 368 22 71
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży pożarnej we Wrocławiu
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty kandydatek/kandydatów złożone po terminie nie będę rozpatrywane.
Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym, oferty kandydatek/kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Istnieje możliwość osobistego odebrania złożonych dokumentów w terminie do miesiąca czasu od daty zakończonego postępowania rekrutacyjnego w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
Orientacyjna wysokość zarobków – 2200 zł (brutto)
Załaczniki