KWPSP Wrocław -pracownik cywilny KSC specjalista

 

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista  do spraw: obsługi kancelarii

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

Miejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
50-552 Wrocław,
ul. Borowska 138

WARUNKI PRACY

Budynek administracyjno-biurowy zawiera w elementach konstrukcyjnych płyty cementowo-azbestowe ( 15% azbestu )

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie sekretariatu i obsługi kancelaryjnej Wydziału.
 • Przygotowywanie pism w zakresie zadań Wydziału.
 • Przygotowywanie sprawozdań.
 • Przestrzeganie terminowości obiegu dokumentacji.
 • Obsługa poczty wychodzącej i przychodzącej Wydziału.
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwum.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel).
 • Umiejętnośc obsługi urządzen biurowych (faks, drukarka, skaner)
 • Dyspozycyjność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenie w administracji biurowej
 • Znajomość przepisów kpa.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.07.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
  50-552 Wrocław,
  ul. Borowska 138

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (tel. 71 368 22 01).
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 71 368 22 71
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Orientacyjna wysokość zarobków – 2300 zł. (brutto)
Dokumenty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W terminie do miesiąca od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone .
W terminie do miesiąca czasu od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego Istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów w Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 138.