Lepsze współdziałanie strażaków i drogowców

           Tuż przed końcem bieżącego roku, 28 bm. w KW PSP we Wrocławiu podpisano porozumienie o współpracy dolnośląskich jednostek organizacyjnych PSP oraz Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu o współdziałaniu podczas zdarzeń drogowych  oraz bezpieczeństwa na drogach krajowych województwa dolnośląskiego. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli dyrektor Oddziału GDDKiA  we Wrocławiu, Lidia Markowska oraz dolnośląski  komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny. Natomiast za praktyczną realizację porozumienia odpowiedzialni będą zastępca dyrektora wrocławskiego Oddziału GDDKiA Jacek Mozalewski , a ze strony KW PSP we Wrocławiu, zastępca komendanta wojewódzkiego st.bryg. Marek Kamiński.

            Wrocławskie porozumienie o współpracy strażaków i drogowców jest konsekwencją podpisanego w połowie grudnia br. przez dyrektora  GDDKiA oraz komendanta głównego PSP, porozumienia  o współdziałaniu obu służb. W dokumencie określono zakres i warunki współpracy, która w skali kraju, a więc i województwa dolnośląskiego, służy poprawie stanu bezpieczeństwa na drogach krajowych, usprawnieniu systemu przepływu informacji o zagrożeniach, a także lepszemu współdziałaniu obu służb podczas zdarzeń na drogach.

            Zgodnie z nadrzędnym celem porozumienia, które służy zacieśnieniu współpracy strażaków i drogowców dla wzmocnienia bezpieczeństwa na drogach, strony określiły m.in. zasady  wymiany informacji o aktualnej sytuacji na drogach województwa, czy o utrudnieniach i wypadkach na drogach. Wiele miejsca poświęcono uszczegółowieniu zasad współpracy podczas zdarzeń drogowych, eliminowaniu czynników sprzyjających powstawaniu zagrożeń, ale także np. wspólnym akcjom edukacyjnym i ćwiczeniom ratowniczym.

            Jak wskazał komendant Konieczny, obecne porozumienie otwiera nowy etap we współdziałaniu obu służb. Jego wartość polega m.in. na tym, że jednoznacznie uregulowane zostały np. kwestie kompetencyjne, które wcześniej niejednokrotnie utrudniały współdziałanie. Cenne są uzgodnienia dotyczące obiegu informacji oraz precyzyjnego podziału obowiązków podczas wspólnych działań na drogach województwa. Te i szereg innych rozwiązań będą dobrze służyć celowi nadrzędnemu, jakim jest ogólna poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego. To zaś pozytywnie wpłynie na komfort użytkowników korzystających z dolnośląskich dróg. L.L.