Majątek szczególnie chroniony

Gospodarowanie groszem publicznym wymaga nie tylko uczciwości, ale też szczególnej staranności popartej odpowiednimi kwalifikacjami. Dlatego obok wielu wymogów stawianych przed osobami dysponującymi środkami publicznymi, stawiane są m.in. wysokie wymogi dotyczące ich profesjonalizmu. Konieczne jest też ustawiczne pogłębianie wiedzy, dokształcanie, podążanie za zmianami w przepisach i prawnych uregulowaniach.

Takie przesłanki w pełni uzasadniają przeprowadzone w ramach doskonalenia zawodowego warsztaty tematyczne poświęcone  problematyce zamówień publicznych. Wzięli w nich udział  funkcjonariusze PSP i pracownicy cywilni, zarówno KW PSP, jak też dolnośląskich komend powiatowych i miejskich PSP pionu finansowego i kwatermistrzowsko – technicznego.

Przez trzy kolejne dni końca lutego br. prowadzono szkolenie obejmujące cały kompleks zagadnień związanych z prawidłowym wydatkowaniem środków do 30 tys. euro. Zajęcia poprowadził specjalista od problematyki zamówień publicznych, Piotr Pieprzyca, co gwarantowało ich wysoki poziom merytoryczny. Uczestnicy wychodząc z definicji zamówienia publicznego i podstawowych pojęć z tym związanych, zapoznali się m.in. z zasadami tworzenia wewnętrznych regulacji dotyczących wydatkowania powierzonych środków finansowych. Omawiano także zasady odpowiedzialności wynikającej z zastosowania ustawy o finansach publicznych.

                       

W trakcie realizacji kolejnych tematów szczegółowo rozpatrywano poprzez wykład, ale i dyskusję, poszczególne problemy i wątpliwości dotyczące  prawidłowości postępowania w konkretnych sytuacjach. Wsparciem dla tych rozważań były przygotowane prezentacje wizualne. Prezentowano na nich treść ustawy o zamówieniach jak i liczne rozporządzenia ministerialne regulujące różnorodne zagadnienia szczegółowe. Obowiązujące prawne zapisy omawiano i analizowano pod kątem ich praktycznego zastosowania w rozmaitych sytuacjach. Sporo miejsca poświęcono m.in. możliwościom dzielenia zamówień publicznych na części, a także zastosowaniu odpowiedniego trybu umowy.

 

Szkolenie przeprowadzone w ramach doskonalenia zawodowego jest niewątpliwie ważnym wsparciem dla funkcjonariuszy i pracowników zajmujących się na co dzień zamówieniami publicznymi. Zwłaszcza, że w dolnośląskich jednostkach organizacyjnych PSP sporo się dzieje w sferze inwestycji. Ich prawidłowa realizacja, zwłaszcza z udziałem środków unijnych, wymaga doskonałego przygotowania fachowego. I temu służyło to szkolenie.