MPKZP Informacje Druki

Wobec ogłoszonego w kraju stanu epidemii, w związku z wprowadzonymi
obostrzeniami dot. m.in. ograniczenia wizyt w KW PSP Wrocław i
jednostkach organizacyjnych PSP, Zarząd MPKZP informuje, iż dokumenty
przeznaczone dla MPKZP najlepiej przesyłać w formie elektronicznej
(skany PDF, pliki) na adres skrzynki poczty elektronicznej
mpkzp@kwpsp.wroc.pl , a następnie oryginały dokumentów przesłać pocztą
tradycyjną. Również wszelkie zapytania czy informacje najlepiej kierować
w formie e-mail na w/w adres.
Inne informacje i komunikaty dot. funkcjonowania MPKZP będą
zamieszczane w zakładce na stronie internetowej KW PSP Wrocław  –
straz.wroclaw.pl/mpkzp/

Złożenie poprzedniego OŚWIADCZENIA ws przetwarzania danych (przed 25 maja 2018r.)
NIE WYMAGA SKŁADANIA NOWEGO OŚWIADCZENIA !!

Klauzula RODO dla członków MPKZP

 

Przypomina się:  RATY  POŻYCZEK  WINNY  BYĆ  WPŁACANE DO 10-GO DNIA MIESIĄCA !!
(UWAGA DOTYCZY ZWŁASZCZA EMERYTÓW)

 

ZASADY  UDZIELANIA  POŻYCZEK,  SPŁAT  I  ROZLICZEŃ  OKREŚLA  STATUT  MPKZP.

 

Druki do pobrania /aktualne po odświeżeniu strony/

. Deklaracja przystąpienia do MPKZP
· Wniosek o udzielenie pożyczki –dwustronny
. Wniosek o rezygnację/skreślenie z listy członków
· Wniosek o wycofanie lub przeksięgowanie wkładów
· Wniosek o zawieszenie spłaty rat pożyczki
· Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Komendzie Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dane kontaktowe:
ul. Borowska 138
50-552 Wrocław

  budynek JRG, II piętro   tel. 71  368 23 05         email: mpkzp@kwpsp.wroc.pl

numer konta bankowego MPKZP:       81 1320 1999 0974 3371 2000 0001

Wnioski i inna korespondencja przyjmowane są w Kancelarii Ogólnej Komendy  Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, ul. Borowska 138 (budynek główny B – parter): 
 – w dni robocze  w godz. 7.30 – 15.30;
 – drogą pocztową lub za pośrednictwem macierzystych jednostek PSP.

Posiedzenia Zarządu MPKZP przy KW PSP we Wrocławiu odbywają się raz w miesiącu; informacje o najbliższym posiedzeniu zamieszczane są na stronie internetowej i w informacjach przesyłanych do jednostek PSP woj.dolnośląskiego.

Wnioski należy składać do dnia posiedzenia Zarządu. Wnioski złożone po tej dacie będą rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu w następnym miesiącu. 

ORGANY MPKZP

Zarząd

Dariusz Jagodziński Przewodniczący
Alina Wnęk Skarbnik
Beata Sypko Sekretarz
Anna Łyskawińska Członek
Longina Makowska Członek
Maria Drapiewska Członek
Barbara Gębal Członek 

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Stępień Przewodniczący
Maria Szymków Sekretarz
Tadeusz Frysztak Członek

Jednostki PSP woj.dolnośląskiego należące do MPKZP
przy KW PSP we Wrocławiu:

Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu
Komenda Miejska PSP we Wrocławiu
Komenda Powiatowa PSP w Górze
Komenda Powiatowa PSP w Miliczu
Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy
Komenda Powiatowa PSP w Oławie
Komenda Powiatowa PSP w Strzelinie
Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śląskiej
Komenda Powiatowa PSP w Trzebnicy
Komenda Powiatowa PSP w Wołowie
Komenda Powiatowa PSP w Zgorzelcu

Akty prawne regulujące pracę  MPKZP przy KW PSP we Wrocławiu

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych ( link do Dz. U.) 
– STATUT