Nacisk na jakość w działaniu

17-18 października  w  Trzebnicy odbyła się odprawa szkoleniowa z udziałem kadry kierowniczej dolnośląskich komend powiatowych
i miejskich PSP oraz pionu organizacyjno – kadrowego. Obrady, które  otworzył dolnośląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Adam Konieczny, obejmowały wcześniej zaplanowaną problematykę . Jednak nie tylko, bowiem przy okazji odprawy, zastępcy komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP spotkali się z komendantami dolnośląskich komend miejskich
i powiatowych PSP, aby omówić bieżące zadania i ich realizację. Odbyły się też testy sprawności fizycznej zorganizowane dla komendantów dolnośląskich komend powiatowych i miejskich PSP.

            Wiodące tematy odprawy, której organizatorem był  Wydział Organizacji i Nadzoru KW PSP we Wrocławiu, obejmowały zagadnienia związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków. Jest to jedna z newralgicznych  dziedzin w działalności służbowej. Dlatego też, jak wskazywano, konieczna jest szczególna troska, aby w tej sferze nie dochodziło do jakichkolwiek naruszeń obowiązujących zasad i procedur.

Omawiano także przebieg i rezultaty prowadzonych kontroli wewnętrznych. Przy tej okazji  zgłaszano na bieżąco uwagi do prowadzonej dokumentacji, w tym sporządzanych sprawozdań. Kolejnym bardzo ważnym tematem było przeciwdziałanie wybranym zagrożeniom psychospołecznym w danym miejscu pracy. Problematyka ta jest niezmiennie bardzo aktualna we wszystkich środowiskach zawodowych. Także w strukturach dolnośląskiej PSP kładzie się duży nacisk na przeciwdziałanie wszelkim nieprawidłowościom w tym zakresie.