Naukowcy o bezpieczeństwie

Nawet najlepsze rozwiązania systemowe powinny być poddawane sukcesywnej analizie i ocenie.  Wnioski zaś jakie płyną z oceny funkcjonowania danego systemu stanowić powinny podstawę do jego doskonalenia i rozwoju.

Takie nadrzędne przesłanie towarzyszyło uczestnikom legnickiej konferencji naukowej, która odbyła się 14 grudnia br. w Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Jej temat :” Bezpieczeństwo powszechne w działaniach samorządu terytorialnego na rzecz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” oddaje istotę i zakres  naukowej wymiany poglądów o relacjach różnych podmiotów odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem roli KSRG.

Otwierając konferencję, będącą wspólnym przedsięwzięciem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz  KW PSP we Wrocławiu, dolnośląski komendant wojewódzki PSP st.bryg. Adam Konieczny m.in. podkreślił znaczenie współpracy KSRG i samorządów terytorialnych dla sprawności funkcjonowania systemu bezpieczeństwa. Zarówno w wymiarze lokalnym, a więc na szczeblu gminy i powiatu, jak i szerzej w skali województwa i kraju.

Ten wiodący temat był też przedmiotem wielu wystąpień, choć, co trzeba zaznaczyć,  prelegenci podejmowali problematykę doskonalenia systemu bezpieczeństwa także w innych aspektach. Omawiano więc m.in.  problematykę współdziałania  Sił Zbrojnych RP, a także Policji z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym, czy współpracy z właściwymi podmiotami unijnego mechanizmu ochrony ludności

W trakcie dyskusji głos zabierało wielu naukowców i specjalistów zajmujących się na co dzień problematyką bezpieczeństwa. Byli wśród nich m.in. prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, dr hab. Robert Socha, dr hab. Tadeusz Kocowski oraz dr hab. Zdzisław Jagiełło. Wybrane zagadnienia z dziedziny bezpieczeństwa powszechnego prezentowali także mgr. inż. Stanisław Ręcławowicz oraz przedstawiciele dolnośląskiej PSP m.in. st.kpt. dr inż. Paweł Dąbrowa. Całość dyskusji zwieńczonej licznymi wnioskami, posłuży do wypracowania konkretnych przedsięwzięć i rozwiązań systemowych służących zwiększeniu efektywności KSRG i całego systemu bezpieczeństwa, poprzez ścisłe współdziałanie z organami samorządowymi, a także innymi podmiotami.