Nowi ludzie w dolnośląskich komendanch PSP

Procesy zmian kadrowych są nie tylko świadectwem przemijania i jego naturalnych konsekwencji, ale także prowadzonej polityki kadrowej. Trafne, przemyślane decyzje kadrowe, są źródłem przyszłych sukcesów i gwarancją tego, że stawiane zadania zostaną w pełni zrealizowane. Ale i odwrotnie. Stąd też decydenci podejmujący decyzje o powołaniu konkretnych osób na nowe, wyższe stanowiska, mają świadomość, że tym samym biorą na siebie odpowiedzialność za skutki kadrowych decyzji, zarówno  dla toku służby jak i także dla siebie. Bo wyznaczając na kolejne stanowisko danego kandydata, to oni biorą jednocześnie za niego odpowiedzialność.

O tych wszystkich zależnościach mówi się i dyskutuje głównie w toku wyłaniania kandydatów na określone stanowiska. Natomiast kiedy następuje uroczyste wręczenie stosownych dokumentów, zwykle panuje tylko atmosfera serdeczności i wzajemnej sympatii. No bo już wszystko zostało postanowione i teraz przychodzi czas na praktyczną weryfikację podjętej decyzji.

Tak też było i teraz, kiedy w gabinecie komendanta dolnośląskiej PSP odbyła się uroczystość wręczenia grupie oficerów PSP aktów powierzenia obowiązków na nowych stanowiskach służbowych. Dziękując za dotychczasową służbę, st. bryg. Adam Konieczny podkreślił, że powierzenie nowych obowiązków jest wyrazem przekonania, iż także na kolejnych stanowiskach, oficerowie wyróżnieni awansem w pełni się sprawdzą. Tym samym dalszej poprawie ulegnie to wszystko, co składa się na pojęcie dobra strażackiej formacji.

Na mocy obecnych decyzji kadrowych nastąpiły zmiany w kierownictwach powiatowych i miejskich komendach dolnośląskich PSP. W rezultacie w czterech komendach – oławskiej, ząbkowickiej, wałbrzyskiej i jeleniogórskiej, mamy nowych zastępców komendantów. Są to mł. bryg. Krzysztof Gielsa, kpt.  Bartłomiej Zarzycki, bryg. Paweł Kaliński i mł.bryg. Andrzej Ciosk.

Wszyscy wymienieni oficerowie są w środowisku dolnośląskich strażaków doskonale znani ze swojej dotychczasowej służby i pracy. Wielu ma też na swoim koncie szereg spektakularnych osiągnięć w służbie.  Np. brygadier Kaliński aktywnie uczestniczył w pamiętnej akcji ratowniczej w Świebodzicach, gdzie dowodził ratownikami na najtrudniejszym odcinku.  Natomiast bryg. Radosław Fijołek, który objął stanowisko komendanta w KM PSP w Jeleniej Górze, to oficer z ogromnym doświadczeniem i zasługami dla jeleniogórskiej PSP.

Czy te kadrowe zmiany w dolnośląskich komendanch PSP zaowocują jeszcze lepszymi wynikami w służbie? Komendant Konieczny, składając wszystkim oficerom gratulacje i życzenia, nie krył przekonania, że tak właśnie się stanie. Otrzymał też zapewnienia od oficerów, którym powierzył nowe stanowiska i nowe zadania, że uczynią wszystko, aby nie zawieść. I tego się trzymajmy.