OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Klauzula informacyjna

dot. osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Borowskiej 138, 50-552 Wrocław, tel. 71 368 21 00, e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl,   zwany dalej organem PSP.                                                                    
 2. W Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, pan Maciej Nebelski, kontakt e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl                                                         
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669).    
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie te podmioty, którym dane mogą być przekazywane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą być zniszczone po upływie okresu od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej 
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) żądania dostępu do treści swoich danych,
  b) sprostowania swoich danych,
  c) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  d) sprzeciwu wobec przetwarzania gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO,.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzania narusza zapisy Rozporządzenia
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.
 9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  w art.22 ust, 1 i 4 Rozporządzenia