Odprawa dowódców JRG woj.dolnośląskiego

W dniach 15 i 16 listopada 2018 r. w Jakuszycach odbyła się doroczna odprawa dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP z terenu województwa dolnośląskiego. Wśród tematów poruszonych w trakcie odprawy znalazły się m.in. :

– proces aktualizacji obszarów chronionych poszczególnych JRG oraz obszarów chronionych specjalistycznych grup ratowniczych,

– zmiany struktury i zasobów Dolnośląskiej Brygady Odwodowej wraz z omówieniem zasad bieżącego monitorowania ich gotowości operacyjnej oraz zasad prowadzenia aktualizacji dokumentacji,

– najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu informacji ze zdarzeń.

W dalszej części spotkania przedstawiono spostrzeżenia i wnioski dotyczące dowodzenia dużymi pododdziałami na kanwie serii niezapowiedzianych ćwiczeń taktyczno-bojowych, przeprowadzonych w bieżącym roku. W szczególności zwrócono uwagę na istotną rolę punktu koncentracji sił i środków, prawidłowe zasady organizacji terenu akcji, zapewnienie skutecznej komunikacji i łączności pomiędzy wszystkimi uczestnikami akcji, a także przypomniano zasady organizacji sztabu akcji oraz zakres zadań jakie winien on zrealizować. 

Kolejnym tematem była problematyka dotycząca ratownictwa medycznego w PSP. Przybliżono ideę powołania koordynatorów  ratownictwa medycznego na poziomie powiatowym, funkcjonowania instruktorów ratownictwa medycznego na zmianach służbowych w poszczególnych JRG oraz przedstawiono zasady recertyfikacji uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w nadchodzącym 2019 roku.

Podczas odprawy przypomniano również o zasadach postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach – w trakcie dyskusji wielokrotnie wspominano o problemach we współpracy z zarządcami dróg publicznych przy zdarzeniach związanych z likwidacją tzw. plam oleju.

W drugim dniu odprawy zapoznano dowódców JRG ze wstępnymi wnioskami z przeprowadzonych w bieżącym roku inspekcji gotowości operacyjnej. W dalszej części przypomniano uczestnikom szkolenia zasady sporządzania analiz ze zdarzeń, omówiono najczęściej popełniane błędy oraz zaprezentowano wnioski z wykonanych analiz.

W trakcie obu dniu odprawy zaprezentowano szereg analiz z charakterystycznych zdarzeń, do których doszło na przestrzeni 2018 r. w województwie dolnośląskim. Poszczególni dowódcy JRG przygotowali i omówili przebieg działań ratowniczo-gaśniczych podczas takich zdarzeń jak :

– pożar nielegalnego składowiska odpadów w Jakubowie (pow. polkowicki)

– wybuch butli z gazem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mirsku (pow. lwówecki)

– pożar  budynku uzdrowiskowego w Szczawnie Zdroju (pow. wałbrzyski)

– pożar na poligonie wojskowym w Nadleśnictwie Świętoszów (pow. bolesławiecki)

– wybuch elektrycznego podgrzewacza wody w Leśnej (pow. lubański)

Ostatni temat spotkania dotyczył problematyki doskonalenia zawodowego w PSP – w ramach tego punktu zaprezentowano również kierunki zamierzeń szkoleniowych w nadchodzącym 2019 roku.