Odprawa szkoleniowa dla dowódców JRG PSP

W dniach 7-8 listopada 2017 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się odprawa szkoleniowa dla dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej woj. dolnośląskiego. Odprawie przewodniczył st. bryg. Marek Kamiński – Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Odprawy szkoleniowe dla dowódców JRG PSP wpisały się na stałe w kalendarz przedsięwzięć szkoleniowych organizowanych przez Wydział Operacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w ramach realizacji rocznego planu doskonalenia zawodowego, opracowanego zgodnie z „Zasadami organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej” (KGPSP, 2016). 

Podczas tegorocznej odprawy duży nacisk położono na zapoznanie dowódców JRG PSP z zadaniami stawianymi przed formacją w związku z nowymi uregulowaniami prawnymi  m.in. opublikowaniem tzw. ustawy antyterrorystycznej, nowelizacją ustawy Prawo atomowe oraz rozporządzenia
ws. szczegółowej organizacji ksrg. Tematyka została  omówiona zarówno teoretycznie (zadania i planowane dosprzętowienie jednostek), jak i dokonano prezentacji zastosowania i poprawnego użytkowania sprzętu ochrony osobistej podczas działań z niezidentyfikowanymi przesyłkami.

Proces doskonalenia zawodowego dowódców jest ważnym aspektem działania KW PSP we Wrocławiu, gdyż ta grupa funkcjonariuszy ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie szczebla wykonawczego, decydując o  skuteczności i profesjonalizmie działań na co dzień realizowanych przez strażaków w terenie. Dlatego też omówiono, we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia KW PSP we Wrocławiu, zagadnienia związane z prowadzeniem procesu doskonalenia zawodowego w jednostkach, a także we współpracy z Samodzielnym Stanowiskiem ds. BHP problematykę nadzoru nad bezpieczeństwem strażaków.

Podczas odprawy poruszono wiele tematów które niejako narzuciły się same na podstawie problemów wynikających z bieżących działań realizowanych w ostatnim czasie przez JRG województwa. W trakcie odprawy omówiono wybrane zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w ksrg, w tym procedury poekspozycyjne, przedstawiono wnioski z prowadzonych w 2017 r. działań ratowniczo – gaśniczych  (np. katastrofa budowlana w Świebodzicach), przeprowadzonych ćwiczeń (w tym krajowych ćwiczeń ratowniczych „Pogranicze 2017”) oraz prowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach. Ponadto zapoznano uczestników odprawy z aktualnymi zmianami organizacyjnymi w strukturze Dolnośląskiej Brygady Odwodowej. Tematy powyższe referowano pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP we Wrocławiu mł. bryg. Andrzeja Góralskiego.

Z uwagi na miejsce w którym zorganizowano odprawę skorzystano z możliwości zapoznania jej uczestników z potencjałem ratowniczym Grupy Karkonoskiej GOPR, przy udziale Naczelnika tej grupy Sławomira Czubaka.

Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP szczególną uwagę zwrócił na zagadnienie działań podejmowanych przez JOP na drogach. Przypomniał o obowiązku ścisłego stosowania w podległych jednostkach zasad opracowanych w KG PSP i na przykładach omówił postępowanie w problematycznych przypadkach. Nie zabrakło także żywych dyskusji i wymiany doświadczeń na ten i wiele innych tematów, co świadczy o aktywnym uczestnictwie dowódców w odprawie i trafnym doborze tematyki do grupy odbiorców.                 

 

Tekst:    kpt. Michał Pięta , zdjęcia KW PSP