Podsumowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej

Żródło: KP PSP Bolesławiec

Podsumowanie działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. na terenie powiatu bolesławieckiego

 

            Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu bolesławieckiego w 2019 podejmowały działania przy 1388 zdarzeniach i było to o 267 interwencji mniej niż w 2018 roku, w którym odnotowano 1655 zdarzeń. Pomimo niekorzystnych warunków pogodowych z długimi okresami bez opadów atmosferycznych, spadła ilość pożarów na terenie powiatu z 599 w 2018 r. do 498 w 2019 r.

            Spośród 790 interwencji w 2019 r. przy tzw. „miejscowych zagrożeniach” najczęściej bo w 229 przypadkach działania ratownicze prowadzone były przy środkach transportu oraz w 218 przypadkach w obiektach mieszkalnych.

Zanotowano wzrost ilości alarmów fałszywych z 77 do 100, który był spowodowany m.in. powstawaniem nowych obiektów objętych monitoringiem pożarowym na terenie stref przemysłowych. Wpływ na wzrost zgłoszeń fałszywych miał również rozwój cywilizacyjny, w wyniku którego niepotwierdzone alarmy generowane były przez systemy powiadamiania alarmowego pojazdów tzw. e-call, a także zgłoszenia po wadliwym zadziałaniu czujek tlenku węgla w budynkach mieszkalnych.

Najczęściej do pożarów dochodziło w grupie „innych obiektów” wśród których są m.in. śmietniki wolnostojące – 28 pożarów i  trawniki, trawy na terenach nierolnych – 140 pożarów. Niestety doszło także do 119 pożarów w obiektach mieszkalnych, a większość z nich odnotowano w budynkach jednorodzinnych lub w zabudowie bliźniaczej gdzie często przypuszczalną przyczyną była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych. Odnotowano również 44 pożary środków transportu i 47 pożarów na terenie obszarów leśnych. W 96 przypadkach jako przypuszczalną przyczynę pożaru wskazano „podpalenie”, które dotyczyło pożarów nieużytków.

            Oprócz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Bolesławcu, w obszarze chronionym powiatu bolesławieckiego, zadania z zakresu interwencji ratowniczych realizowało również 9 jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz 15 jednostek OSP spoza KSRG. Dodatkowo do działań dysponowano również zastępy z Wojskowej Straży Pożarnej w Świętoszowie, która na podstawie porozumienia została w czerwcu 2019 roku również włączona do KSRG.

            Zastępy JRG w Bolesławcu na terenie powiatu podejmowały działania przy 406 pożarach i 679 miejscowych zagrożeniach, a ponadto wyjeżdżały do 89 alarmów fałszywych. Dodatkowo siły JRG dysponowane były też 54 razy do działań poza powiatem bolesławieckim. Jednostki OSP wspomagały natomiast sąsiednie powiaty przy 21 akcjach ratowniczych

Zestawienie udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych jednostek OSP w 2019 roku: