Polsko czeska współpraca transgraniczna

W dniach 18-19 czerwca, w położonej po czeskiej stronie miejscowości Pec w okolicy Śnieżki, odbyła się polsko – czeska konferencja przedstawicieli PSP i czeskiej HZS. Stronie polskiej przewodniczył zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP st. bryg. Marek Kamiński.

Konferencja została poświęcona dwóm zasadniczym problemom. Jeden z nich dotyczył procedur postępowania współdziałających polskich i czeskich ratowników w przypadku występowania substancji niebezpiecznych. Ponadto uzgodniono treść projektu planu ratowniczego udzielania pomocy przygranicznej przez jednostki ratowniczo gaśnicze obu krajów.

Obydwa tematy były szeroko omawiane, zarówno w kontekście dotychczasowych doświadczeń dwustronnej współpracy realizowanej w ramach programu „Bezpieczne Pogranicze”, jak i w odniesieniu do projektowanych przedsięwzięć służących dalszemu wzmocnieniu i rozwojowi tego współdziałania. W toku dyskusji głos zabierali przedstawiciele strony polskiej oraz uczestniczących w tym przedsięwzięciu pięciu czeskich krajów przygranicznych.

Szczególnie wiele miejsca poświęcono omówieniu projektu wspólnych wytycznych dotyczących działań związanych z substancjami niebezpiecznymi. Warto podkreślić, że opracowany wspólny dokument jest efektem długotrwałej współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi jednostkami straży pożarnej. Obejmowała ona liczne konferencje, warsztaty, a także analizy z konkretnych zdarzeń.