Powstaje spójny system bezpieczeństwa

  10 lipca br. w KW PSP we Wrocławiu odbyło się drugie spotkanie Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego, który na wniosek komendanta głównego PSP / szefa OC kraju, nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka, powołał rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski. Głównym zadaniem zespołu jest przygotowanie założeń do tworzonego projektu spójnego systemu bezpieczeństwa. Powstanie on w oparciu o strukturę administracji publicznej i będzie zawierał zadania dla poszczególnych poziomów administracji i zasobów ratowniczych, jak służby, inspekcje, straże, pogotowia czy wolontariat.

            Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w połowie czerwca br. we Wrocławiu, m.in. z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego. Omówiono wówczas problemy do zdiagnozowania w kontekście planowanych rozwiązań systemowych wynikających ze Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast obecnie, po dyskusji w ramach zespołu, jego przewodniczący prof. Tadeusz Kocowski przedstawił propozycję powołania grup roboczych. Ich zadaniem byłoby rozpoznanie problemów wpływających w istotny sposób na bezpieczeństwo obywateli.

            Zgodnie z propozycją powołano w ramach zespołu interdyscyplinarnego grupy robocze do spraw:

–  obrony cywilnej i służb mundurowych (PSP, Policja, Straż Graniczna),

–  ochrony przeciwpożarowej,

–  zagrożeń epidemicznych i organizacji pomocy medycznej,

–  ratownictwa medycznego,

– zarządzania kryzysowego i administracji terenowej,

– Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

            We wrocławskim spotkaniu udział wzięli: zastępca komendanta głównego PSP/ zastępca szefa OC kraju nadbryg. Adam Konieczny, dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Stanisław Ręcławowicz, prof. Tadeusz Kocowski, Andrzej Jaroszek, Mateusz Paplicki . Uczestnicy spotkania, informując wojewodów o jego wynikach, zadeklarowali jednocześnie otwartość na propozycje udziału w pracach utworzonych grup roboczych, przedstawicieli poszczególnych województw. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na jesień br.

Tekst i fot. Lech Lewandowski