Rodzaje zagrozeń

Klęski żywiołowe

klęskaZasady postępowania po ogłoszeniu alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
– włącz odbiornik radiowy i telewizyjny na częstotliwości stacji lokalnej .
– postępuj zgodnie z zaleceniami podawanymi w komunikatach.
– wykonuj polecenia organów kierujących akcją.

 

 Zagrożenia ptasiej grypą

Czym jest ptasia grypa?
Ptasia grypa jest chorobą zakaźną zwierząt wywoływaną przez wirusy, którymi z reguły zarażają się ptaki, rzadziej świnie. Wirusy ptasiej grypy są właściwe dla tych właśnie zwierząt, jednakże zdarzają się przypadki przekroczenia bariery gatunkowej i zarażenia człowieka. W przypadku ptactwa domowego zarażenie wirusem ptasiej grypy wywołuje dwie główne postacie choroby, charakteryzujące się niską albo wysoką zjadliwością. Tzw. „postać niskopatogenna” wywołuje zazwyczaj jedynie łagodne objawy (nastroszenie piór, spadek liczby znoszonych jaj) i może łatwo pozostać nierozpoznana. Postać wysokopatogenna choroby jest znacznie gwałtowniejsza w przebiegu i bardzo szybko rozprzestrzenia się w stadzie. Choroba atakuje liczne narządy wewnętrzne zarażonego ptactwa, zaś jej śmiertelność może sięgać nawet 100%, często w ciągu 48 godzin.


 Zagrożenia chemiczne
i radiacyjne

Katalog zagrożeń wyróżnia
149 zakładów posiadających między innymi gazowe materiały toksyczne
(głównie chlor i amoniak), składy produktów ropopochodnych oraz składowiska odpadów przemysłowych np. składowisko odpadów zlikwidowanej Huty Siechnice, hałdy zlikwidowanych kopalń w Wałbrzychu, zbiornik odpadów poflotacyjnych ‚Żelazny Most” na terenie zagłębia miedziowego.

Szczegółowe omówienie występujących zagrożeń stwarzanych przez materiały niebezpieczne wykracza poza zakres tej informacji.

 

 Zagrożenia komunikacyjne

Zagrożenia w komunikacji drogowej
Przez województwo dolnośląskie przebiegają drogi łączące zachodnią i wschodnią część Europy oraz północną (z Półwyspu Skandynawskiego) z południową częścią kontynentu. Głównym węzłem komunikacji drogowej jest Wrocław, gdzie krzyżują się praktycznie wszystkie ważniejsze drogi województwa. Wewnętrzny układ komunikacyjny miasta utworzony przez sieć ulic o długości około 1.800 km oraz blisko 100 mostów i wiaduktów ma kształt koncentryczny. Na południowych obrzeżach Wrocławia w tzw. ‚węźle bielańskim’ krzyżują się najważniejsze dla gospodarki regionu drogi tj.:

Zagrożenia pożarowe

Szczególny rodzaj zagrożenia pożarowego, związany z bezpieczeństwem ludzi, występuje w szeroko rozumianych obiektach i pomieszczeniach użyteczności publicznej.

Urządzenia gaśnicze i instalacje sygnalizacyjno-alarmowe
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami niektóre obiekty użyteczności publicznej powinny być wyposażone w urządzenia gaśnicze i instalacje sygnalizacyjno-alarmowe.Z dokonanej oceny wynika, że obowiązek ten dotyczy 436 obiektów, z czego 119 połączonych jest na zasadzie monitoringu z najbliższą jednostką ratowniczo-gaśniczą lub komendą Państwowej Straży Pożarnej.

Zagrożenia powodziowe

Pogoda, powódź Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi związane jest z rzeką Odrą i jej dorzeczem, której największymi dopływami są: Oława, Ślęza, Widawa, Bystrzyca, Strzegomka. Bardzo duże zagrożenie stanowią również rzeki Bystrzyca Dusznicka w powiecie kłodzkim (Szalejów), rzeka Bóbr w powiecie jeleniogórskim i kamiennogórskim (rzeki górskie charakteryzują się okresowymi gwałtownymi wezbraniami) oraz rzeka Barycz w powiecie Milicz i Góra.

Odra w swym górnym i środkowym biegu posiada szereg zabezpieczeń w postaci zbiorników retencyjnych z urządzeniami upustowymi, polderów, kanałów ulgi i wałów przeciwpowodziowych.