Sąsiad sąsiadowi pomoże

W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania „Memorandum o porozumieniu” w sprawie współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń. Sygnatariuszami dokumentu są ze strony czeskiej: hetman Kraju Libereckiego Martin Puta, dyrektor Urzędu Wojewódzkiego Kraju Libereckiego Rene Havlik oraz dyrektor Korpusu Pożarniczego – Ratowniczego płk Ludek Prudil. Natomiast po stronie polskiej swoje podpisy złożyli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny

Podpisane Memorandum stanowi kolejny krok w procesie rozwijania bliskiej współpracy pomiędzy służbami ratowniczymi i strukturami zarządzania kryzysowego sąsiadujących województw obu krajów. Należy przy tym podkreślić, że uzgodnione formy i kierunki współdziałania wpisują się w postanowienia  Umowy zawartej 8 czerwca 2000r. pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Czeską, o współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń. Rozwijana na szczeblu przyściennych województw współpraca wypełnia zatem ramy umowy międzypaństwowej, szczegółowymi przedsięwzięciami. W tym sensie umowa rządowa nabiera wymiaru wszechstronnej i wielokierunkowej współpracy w tak ważnej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo transgraniczne.

Warto podkreślić, że obecna uroczystość podpisania Memorandum zbiegła się z XXIII posiedzeniem Polsko – Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Obecne, wrocławskie obrady tego gremium, którym przewodniczyli  Izabela Najda-Jędrzejewska i Tomáš Kafka, stanowiły kolejną okazję do podsumowania dorobku ostatniego roku współpracy w różnych dziedzinach, a jednocześnie były dobrą sposobnością do zaplanowania kolejnych przedsięwzięć.

W inauguracyjnych wystąpieniach gospodarze województwa:  Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, wskazali m.in. na znaczenie polsko- czeskiej współpracy dla sprawy umacniania bezpieczeństwa w regionie. Wiele słów uznania skierowano przy tym pod adresem strażaków, którzy, szczególnie na terenach przygranicznych, pozostają w codziennym, bezpośrednim kontakcie i m.in. prowadzą wspólne akcje ratowniczo – gaśnicze, szkolenia, ćwiczenia i imprezy okolicznościowe. Uczestnikom wrocławskich obrad złożono gratulacje i życzenia wypracowania kolejnych, korzystnych dla obu stron form współpracy.