Skuteczna kontrola, lepsze wyniki

7 grudnia br. w sali odpraw KW PSP we Wrocławiu, odbyło się szkolenie poświęcone prowadzeniu kontroli wewnętrznej i zarządczej w jednostkach organizacyjnych dolnośląskich komend miejskich i powiatowych PSP. Bogaty materiał do szkolenia ,które poprowadziła zastępca naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru KW PSP, kpt. Małgorzata Downar, został przygotowany przy aktywnym udziale st. str. Doroty Frańczak – Herdzik. Ponadto na potrzeby szkolenia specjalną prezentację na temat funkcjonowania kontroli zarządczej  przygotował komendant KP PSP w Dzierżoniowie st. bryg. Dariusz Kopa.

Dzięki temu szkolenie, drugie z tego cyklu w roku bieżącym, przeprowadzono na wysokim poziomie merytorycznym. W jego trakcie przypomniano zasady prowadzenia kontroli i sporządzania dokumentacji. Odwołując się do konkretnych przypadków, omówiono błędy  popełniane w wystąpieniach pokontrolnych. Przedmiotem dyskusji były także ujawnione niedociągnięcia w kartach monitorowania realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych. Te wszystkie elementy szkolenia będą ważną wskazówką do dalszej pracy, a przede wszystkim przyczynią się do poprawy jakości prowadzonych kontroli.

Ważnym elementem szkolenia były zajęcia praktyczne. Polegały na tym, że  utworzono siedem grup, z których każda otrzymała zadanie opracowania programu kontroli na wskazany temat. Takie podejście umożliwiło  przedyskutowanie na podstawie konkretnych opracowań, prawidłowości sporządzonej dokumentacji.

W sumie więc osoby wyznaczone w dolnośląskich komendach  miejskich i powiatowych PSP do prowadzenia kontroli, otrzymały przed końcem roku solidną dawkę wiedzy i praktycznych umiejętności, które z pewnością bardzo się przydadzą w realizacji zadań kontrolnych w roku przyszłym.