Statystyka zdarzeń

Statystyka zdarzeń 2017 rok


W roku 2017 na Dolnym Śląsku, PSP wraz z OSP, uczestniczyła w następującej liczbie zdarzeń:

POŻARY – 13 776
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – 28 307
ALARMY FAŁSZYWE – 4 047

Statystyka zdarzeń 2016 rok


Na Dolnym Śląsku w roku 2016 miało miejsce 40 921 zdarzeń, zarejestrowanych przez Państwową Straż Pożarną, w tym:

  • 13 420 to pożary, które stanowiły 33 % wszystkich zdarzeń;
  • 24 264 to inne miejscowe zagrożenia, które stanowiły 59 % zdarzeń;
  • 3 237 to alarmy fałszywe, które stanowiły 8 % ogółu zdarzeń.

W porównaniu do roku 2015 ogólna ilość odnotowanych zdarzeń zmalała o 11 092 zdarzeń tj. o 21 %. W roku 2016 odnotowano znaczny spadek liczby pożarów (o 9 396 tj. o 41 %) w stosunku do rekordowego pod tym względem roku poprzedniego. Zmalała również, w stosunku do roku 2015, ilość innych miejscowych zagrożeń (1 867, tj. o 7 %). Nieznacznie wzrosła liczba alarmów fałszywych (o 171, tj. 6%). Z ogólnej liczby alarmów fałszywych wynoszącej 3 237, zdecydowana większość to alarmy w dobrej wierze – 1 949 (60%). W stosunku do roku 2015 nastąpił istotny wzrost liczby alarmów fałszywych z instalacji wykrywania (odnotowano 1116 alarmów, wzrost o 41%). Jedynie 172 zgłoszenia (5%) zakwalifikowano jako alarmy fałszywe złośliwe.

Utrzymuje się obserwowana na przestrzeni ostatnich lat stała przewaga interwencji związanych z innymi niż pożary miejscowymi zagrożeniami. Wynika to między innymi z powiększającego się zakresu zadań wykonywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Istotny wpływ na liczbę interwencji ma również większa mobilność jednostek ochrony przeciwpożarowej w porównaniu z innymi podmiotami powołanymi do usuwania skutków awarii i wypadków.

Podział procentowy liczby pożarów i innych miejscowych zagrożeń w roku 2016 w województwie dolnośląskim wynosił:

35,6 %  pożary,

64,4 %  inne miejscowe zagrożenia.

 

Statystyka zdarzeń 1993-2016


Statystyka