SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 2018

Termin I     01.10.2018 r. – 29.10.2018 r. – BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

Termin II   12.11.2018 r. – 10.12.2018 r.  – BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia elektronicznie na adres woszp@kwpsp.wroc.pl   pocztą na adres: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław  najpóźniej do dnia 29 września (termin I) i 26 października (termin II) 2018 r.

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1500 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.
3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      Świadectwa ukończenia szkoły średniej.

2)      Formularza  zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,

3)      Dowód wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

1. Szkolenie realizowane jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 22 lutego 2010 r.

2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 2  zjazdów tygodniowych  przedzielonych 14 dniowym samokształceniem kierowanym.

3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

3. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

4. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 71 – 3682294, 71 – 3682290, e-mail:woszp@kwpsp.wroc.pl

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA

  1. Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna ).
  2. Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP  we Wrocławiu a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu     ( decyduje kolejność zgłoszeń ) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników ( minimum 10 ).

TERMINY  REALIZACJI  SZKOLENIA :

Termin I

1)      I zjazd                                                 01 październik – 05 październik 2018 r.,

2)      samokształcenie kierowane          06 październik- 21 październik 2018 r.

3)      II zjazd                                               22 październik- 26 październik 2018 r.,

4)      egzamin                                            29 październik 2018 r.

Termin II

1)      I zjazd                                                 12 listopada- 16 listopada 2018 r.,

2)      samokształcenie kierowane          17 listopada – 02 grudnia 2018 r.

3)      II zjazd                                              03 grudnia- 07 grudnia 2018 r.,

4)      egzamin                                            10 grudnia 2018 r.

 

 

DO POBRANIA :

  1. Formularz zgłoszenia I Termin 2018
  2.  Formularz zgłoszenia II Termin 2018
  3. Program szkolenia inspektorów ochrony ppoż
  4. Ustawa deregulacyjna
  5. Rozporządzenie w sprawie inspektorów ochrony przeciwpożarowej