SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 2016

SZKOLENIE INSPEKTORÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują uprawnienia przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia elektronicznie na adres woszp@kwpsp.wroc.pl, faxem nr 071-3682294      lub pocztą na adres :

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław   najpóźniej do dnia 22  sierpnia 2016 r.

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 1300 zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia .  .. . .  .. . .  . . .. .  . . . . . . . . . . .  .
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku                 w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie  najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowe informacje  dotyczących numeru konta oraz tytułu wpłat zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej uczestnika po zakwalifikowaniu na szkolenie.
3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1)      Świadectwa ukończenia szkoły średniej.

2)      Formularz zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,

3)      Dwa egzemplarze potwierdzenia warunków umowy zlecenia na szkolenie z niezbędnymi podpisami ( wzór umowy w załączeniu ),

4)      Wydrukowany dowód wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

1. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dn. 22 lutego 2010 r.

2. Zajęcia dydaktyczne  realizowane są podczas 2  zjazdów tygodniowych  przedzielonych 14 dniowym samokształceniem kierowanym.

3. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym.

3. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

4. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. 071 – 3682290,          woszp@kwpsp.wroc.pl

MIEJSCE I TERMINY REALIZACJI SZKOLENIA

  1. Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna ).
  2. Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP  we Wrocławiu a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu ( decyduje kolejność zgłoszeń ) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników ( minimum 10 ).
  3. TERMINY  REALIZACJI  SZKOLENIA :

1)      I zjazd                                                  5-9    września,

2)      samokształcenie kierowane         10-24 września,

3)      II zjazd                                                26-30    września,

4)      egzamin                                            3 październik.

DO POBRANIA :

  1. Formularz zgłoszenia
  2. Potwierdzenie umowy zlecenia na szkolenie
  3. Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej
  4. Ustawa deregulacyjna
  5. Rozporządzenie w sprawie inspektorów ochrony przeciwpożarowej