Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej – AKTUALIZUJĄCE

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

Termin 27.11.2017 – 30.11.2017

 

OPIS SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Absolwenci szkolenia uzyskują przedłużenie uprawnień przewidzianych dla inspektora ochrony przeciwpożarowej wynikających z art.4 ust.2b ustawy o ochronie przeciwpożarowej  na okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

 

1.Prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia  oraz kopii aktualnego zaświadczenia elektronicznie na adres woszp@kwpsp.wroc.pl, faxem nr (71) 368 22 94 lub pocztą na adres :

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 r.

2. Dokonanie opłaty za szkolenie w kwocie 800zł i przedłożenie dowodu wpłaty w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2015 roku w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.

Szczegółowe informacje dot. numeru konta oraz tytułu wpłaty zostaną przekazane pocztą elektroniczną po zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie.
3. Dostarczenie w dniu rozpoczęcia szkolenia:

1. Formularz zgłoszenia w formie papierowej wraz z niezbędnym podpisem osoby właściwej do skierowania na szkolenie,

2. Oryginał lub poświadczona za zgodność kopia aktualnego zaświadczenia,

3. Wydrukowany dowód wpłaty za szkolenie.

Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów podczas rozpoczęcia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy słuchaczy oraz nieprzyjęciem na szkolenie.

 

ORGANIZACJA I PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Program realizowany jest w oparciu o program szkolenia zatwierdzony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 28 sierpnia 2012 r.

2. Zajęcia dydaktyczne oraz egzamin  realizowane są podczas 4-dniowego zjazdu.

3. Organizator nie zapewnia wyżywienia i zakwaterowania.

4. Kontakt : Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu tel. (71) 368 22 90, woszp@kwpsp.wroc.pl

 

 

MIEJSCE I TERMIN SZKOLENIA

 

1. Zajęcia odbywają się na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 ( sala konferencyjna ).

2. Przesłany formularz zgłoszenia jest rejestrowany w Ośrodku Szkolenia KW PSP we Wrocławiu a osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu               ( decyduje kolejność zgłoszeń ) informowane są pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu na szkolenie pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby uczestników ( minimum 10 ).

3. TERMIN SZKOLENIA : 27.11.2017 – 30.11.2017 r.

 

DO POBRANIA :

  1. Formularz zgłoszenia 2017
  2. Program SIOP- aktualizujące
  3. Ustawa deregulacyjna
  4. Rozporządzenie w sprawie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Ważna informacja dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów”, zgodnie z którą: ,,Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej’’ (art. 4a ust. 4 zmienianej ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

W związku z powyższym, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej utracił kompetencje do wydawania zgody na udział
w szkoleniach aktualizujących dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej osobom, których zaświadczenia utraciły ważność.

Ważna informacja dla specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Z dniem 30 listopada 2015 r. w życie weszła ,,Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów” , zgodnie z którą czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, mogą wykonywać osoby posiadające tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Specjaliści ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać powyższe czynności do czasu utraty ważności posiadanego zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia specjalistów, a następnie nabywają uprawnienia inspektorów ochrony przeciwpożarowej, na okres roku od dnia utraty ważności powyższego zaświadczenia. Dalsze odnawianie uprawnień będzie się odbywało zgodnie z zasadami obowiązującymi inspektorów ochrony przeciwpożarowej.