Szkolenie rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

„Z uwagi na brak wolnych miejsc, z dniem 2 listopada 2017 r., zapisy na szkolenie zostały zakończone.”

SZKOLENIE RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

ORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU

Miejsce szkolenia:

Hotel Novotel Wrocław Centrum
ul. Powstańców Śląskich 7 we Wrocławiu
Tel. (+48)71/7224900
GPS. N 51° 5′ 54.56” E 17° 1′ 28.15”
SZKOLENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W FORMIE DWÓCH JEDNODNIOWYCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH

Termin szkolenia: 28 listopada 2017 r. (wtorek)

Temat szkolenia: 

Uzgadnianie projektów branżowych urządzeń przeciwpożarowych i instalacji użytkowych
w zakresie ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania urządzeń przeciwpożarowych.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną zasady prawidłowego uzgadniania projektów budowlanych oraz projektów branżowych i wykonawczych z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Słuchacze zostaną zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi oraz wiedzą techniczną
dot. projektowania urządzeń przeciwpożarowych tj. systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji wentylacji pożarowej oraz instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Podczas każdego z przygotowanych wykładów zostaną omówione zagadnienia w zakresie problemów występujących podczas projektowania przedmiotowych urządzeń przeciwpożarowych.

Ponadto w trakcie szkolenia zostaną przedstawione wymagania dla zasilania i sterowania urządzeń przeciwpożarowych.

 

Termin szkolenia: 29 listopada 2017 r. (środa)

Temat szkolenia: 

Analiza i ocena wpływu przyjętych rozwiązań na poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku, służąca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu opracowania założeń do ekspertyz technicznych ochrony przeciwpożarowej.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną zasady właściwego przyjmowania rozwiązań zamiennych służących wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.

Jeden z tematów szkolenia będzie charakteryzował zasady sporządzania scenariuszy pożarowych,
w celu właściwego zabezpieczenia obiektu oraz dokonania prawidłowej integracji urządzeń przeciwpożarowych.

Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami obliczania bezpiecznych odległości między budynkami, ograniczających rozprzestrzenianie się ognia pomiędzy obiektami.

Omówione zostaną zasady zapewnienia właściwego zasilania w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz problemy z tego wynikające.

Ponadto, podczas szkolenia omówione zostaną zasady zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zapoznania się z oceną ryzyka pożarowego budynków, która niezbędna jest przy dokonywaniu analizy zabezpieczenia obiektu pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 

Ilość miejsc: 

Ilość miejsc jest ograniczona, zakwalifikowanie na szkolenie zależne jest od kolejności przesłanych zgłoszeń.

Koszt szkolenia:

Całkowity koszt szkolenia w dniach 28 – 29 listopada 2017 r. wynosi 700,00 PLN  brutto
(koszt szkolenia nie obejmuje opłaty za nocleg). Istnieje możliwość noclegu w Hotelu IBIS Wrocław Centrum*** w cenie 185 PLN za pokój 1 osobowy lub 205 PLN za pokój 2 osobowy oraz
w Hotelu Novotel Wrocław Centrum*** w cenie 260 PLN za pokój 1 osobowy lub 290 PLN za pokój
2 osobowy. Uczestnicy szkolenia dokonują rezerwacji noclegu indywidualnie.

Hotel dysponuje na swoim terenie 300 miejscami postojowymi. Dla osób, które nie będą mogły skorzystać z hotelowych miejsc postojowych, istnieje możliwość skorzystania z płatnego parkingu wielopoziomowego znajdującego się na przeciwko hotelu.

Materiały ze szkolenia:

Zostaną przekazane uczestnikom szkolenia przed zajęciami w wersji elektronicznej na pendrive.

Zasady zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu:

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są drogą elektroniczną tylko z wypełnioną czytelnie i podpisaną  Karta uczestnictwa, przesłaną na e-mail: szkolenierzeczoznawcy@kwpsp.wroc.pl, nie później niż
do dnia 9 listopada 2017 r. (czwartek). Link ze wzorem Karty uczestnictwa umieszczony jest poniżej.
Ze względu na ograniczą liczbę miejsc, o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie zostanie przesłana elektronicznie na wskazany wcześniej przez zgłaszającego adres e-mail w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.

Opłatę należy wnieść po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu na szkolenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) na konto, które zostanie podane w tej informacji.

Uzyskanie zaświadczeń oraz przypisana ilość punktów:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej określił liczbę przypisanych punktów za szkolenia
w ilości 3 pkt. za każdy blok tematyczny, w sumie za dwudniowe szkolenie 6 pkt.

Po zakończeniu szkoleń (po odbytych blokach tematycznych), przewidziane są egzaminy
w formie pisemnych testów, z opcją jednokrotnego wyboru odpowiedzi. Warunkiem wydania zaświadczenia, będzie uzyskanie nie mniej niż 65 % poprawnych odpowiedzi. Pytania testowe
z zagadnień omówionych na przedmiotowych szkoleniach zostaną przygotowane przez poszczególnych prelegentów i autoryzowane przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto warunkiem uzyskania zaświadczeń ze szkoleń będzie obowiązkowa obecność na szkoleniach.

Kontakt do organizatora szkolenia:

  1. kpt. Aneta PAZDAN
    Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu, tel. 71-3682294

kpt. Przemysław PUTKOWSKI
Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KW PSP we Wrocławiu, tel. 71-3682226

KARTA UCZESTNICTWA – do pobrania tutaj

PROGRAM SZKOLENIA – do pobrania tutaj