Wsparcie dolnośląskiego ratownictwa

149 dolnośląskich gmin i miast na prawach powiatu zostało beneficjentami decyzji ministra sprawiedliwości przyznania dotacji celowej w kwocie 6 mln. zł. Jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości, minister po przeprowadzeniu procedury weryfikacji, postanowił przyznać środki na zakup sprzętu ratownictwa medycznego i technicznego, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym, bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Sprzęt, który zostanie zakupiony z tego funduszu, to m.in. defibrylatory, torby ratownicze, a także np. zestawy ratownictwa technicznego, niezbędne do wykonywania dojść do poszkodowanych znajdujących się w uszkodzonych samochodach.
W praktyce realizacja decyzji ministerialnej polega na zawarciu przez samorządowców miast i gmin, a więc wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także towarzyszących im skarbników, stosownych umów z Funduszem Sprawiedliwości. Co ważne umowy dotyczące beneficjentów z terenu Dolnego Śląska, podpisywane były w KW PSP we Wrocławiu, co znakomicie usprawniło całą procedurę. Przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przybyli bowiem do beneficjentów, a nie odwrotnie. Przy tej okazji przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Mikołaj Pawlak, omawiał z samorządowcami cele i zasady realizacji przyznanych środków.
Przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup sprzętu ratowniczego , który wejdzie na wyposażenie dolnośląskich jednostek OSP. Jak wskazał komendant dolnośląskiej PSP st.bryg. Adam Konieczny, który spotkał się z samorządowcami, jest to znaczące wzmocnienie potencjału ratowniczego dolnośląskich OSP. Dzięki temu dolnośląscy druhowie , podczas prowadzenia akcji ratowniczych, uzyskają nowe możliwości prowadzenia skutecznych działań z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego.
Koordynatorem procesu przekazywania środków z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratownictwa medycznego i technicznego został bryg. Marek Hajduk z KW PSP we Wrocławiu. Jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne, ponieważ w skali kraju do wydania jest 100 mln. zł. Tymczasem cała akcja, a więc zgłaszanie stosownych zapotrzebowań, podpisywanie umów i wreszcie ich realizacja, musi zakończyć się do października br. A zatem właściwa koordynacja działań jest bardzo potrzebna.
Środki z Funduszu Sprawiedliwości kierowane do OSP pochodzą z kar nakładanych na sprawców przestępstw, w tym także drogowych. Należy to podkreślić, ponieważ ideą całej akcji jest pomoc osobom pokrzywdzonym, wśród których ofiary wypadków drogowych stanowią ogromną liczbę. Wyposażenie strażaków w nowoczesny sprzęt ratowniczy w sposób oczywisty wpłynie na ich ratowniczą efektywność, czego konsekwencją jest ratunek ofiar zdarzeń drogowych.

 

Tekst i fot Lech Lewandowski