Zasady rekrutacji do służby w PSP

 1. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA
 2. SŁUŻBA KANDYDACKA
 3. PYTANIA Z ZAKRESU EGZAMINU

Zasady naboru dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej

W celu podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej, kandydat musi spełnić szereg wymagań, które określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204).
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub
za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia
tej służby (art. 28 cyt. ustawy).

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Państwowej Straży Pożarnej dokonują komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (art. 29 cyt. ustawy). Przyjęcia do służby dokonuje właściwy terytorialnie, ze względu na położenie jednostki organizacyjnej PSP, komendant wojewódzki, komendant powiatowy (miejski) lub kierownik jednostki organizacyjnej PSP w miarę posiadanych możliwości etatowych.

Zgodnie z art. 34 cyt. ustawy, osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Mianowanie strażaka może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej lub po przeniesieniu do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej. Warunku tego nie stosuje się do kobiet.
Ponadto, by umożliwić podjęcie służby w PSP najlepszym kandydatom prowadzi się postępowanie kwalifikacyjne, w którym przyjmuje się system punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia kandydata tj.:

 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs podstawowy – 15 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) –20 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak –
  20 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa – 25 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w PSP – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa –
  30 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP – 10 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT– 15 pkt,
 • wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT+RW –
  20 pkt,
 • wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 pkt,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym            (Dz. U. rok 2016., poz. 1868 ze zm.) – 15 pkt,
 • wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 pkt,
 • prawo jazdy kat. C lub CE – 10 pkt,
 • Prawo jazdy kat. CE i DE – 15 pkt,
 • Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji itp.), nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie,
 • dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – 15 pkt.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej,
KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej,
RW – szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.

Sposób liczenia punktów:

– za kwalifikacje wymienione w pkt 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu z wyższą wartością punktową,

– w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów,

– kwalifikacje wymienione w pkt 6-8 oraz w pkt 12-14 uwzględnia się przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Kandydat przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego składa następujące dokumenty:

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
 • życiorys
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby
  o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • kopię książeczki wojskowej (kandydat powinien posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tzn. odbyta służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej ). Warunku tego nie stosuje się dla kobiet
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz pływania. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, powinno być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu. Koszty badań i zaświadczeń pokrywa zainteresowany,
 • kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego zobligowani są również do załączenia ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub złożyć oświadczenie, że nie będą wnosić roszczeń w przypadku nieszczęśliwego wypadku oraz jego następstw podczas postępowania kwalifikacyjnego.

Za datę przyjęcia dokumentów liczy się data wpływu dokumentów aplikacyjnych do jednostki ( nie data stempla pocztowego ). Oferty składane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ocena sprawności fizycznej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w PSP  składa się
 z próby wydolnościowej i testów sprawności fizycznej. Sposób i zasady zostały określone
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby

w Państwowej Straży Pożarnej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 30 ) oraz  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu
i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej  (Dz. U. z 2015 r. poz. 720).

 1. PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA

ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA („HARVARD STEP-UP TEST”)

Wyposażenie

 • stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet,
 • stopień o wysokości 40 cm – dla mężczyzn,
 • stoper,

Wykonanie próby

 • badanie przeprowadza się w ubiorze sportowym,
 • metronom ustawia się na 120 uderzeń na minutę,
 • czas trwania pełnego ćwiczenia: 4 minuty dla kobiet, 5 minut dla mężczyzn.

            W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu 1 minuty.
Na hasło „raz” (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy” (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze,
a na hasło „cztery” (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do lewej (na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy.

            Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstotliwości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary przez 30 sekund).

Wskaźnik sprawności- FI oblicza się według następującego wzoru:

     

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej jest uzyskanie wskaźnika FI  na poziomie 80
 i wyżej. W przypadku nie osiągnięcia minimalnego poziomu wskaźnika, kandydata nie dopuszcza się do testu sprawności fizycznej i dyskwalifikuje z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE
 2. Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

1) próby dla mężczyzn:

 1. a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
 2. b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
 3. c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;

2) próby dla kobiet:

 1. a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund
 2. b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
 3. c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń.

 

 1. Dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe:

1) próby dla mężczyzn są takie same jak próby dla mężczyzn określone w punkcie pierwszym powyżej;

2) próby dla kobiet:

 1. a) siady proste z leżenia tyłem – 20 powtórzeń,
 2. b) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy – na odległość co najmniej 7,80 m,
 3. c) bieg wahadłowy 4 × 10 m – w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

 

III. Test wiedzy

Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut. Test wiedzy obejmuje problematykę związaną
z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne. Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej
11 punktów.

Przewodniczący Komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:

 1. korzysta z pomocy innych osób,
 2. posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania,
 3. rażąco zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposób.

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

 • umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego
  i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie,
 • motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy 
z elementów wymienionych w pkt. od 1 do 4 wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik
z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów.

 

W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w PSP jest prowadzony na stanowisko wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, kierownik jednostki organizacyjnej PSP może zarządzić przeprowadzenie następujących dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

1) test wiedzy,

2) test kompetencyjny,

3) sprawdzian lęku wysokości (akrofobia),

4) sprawdzian z pływania.

 

Po zakończeniu każdego etapu postępowania jego wyniki publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej PSP  i na jej stronie internetowej.

 

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.

 

SŁUŻBA KANDYDACKA

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym. Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej. Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły, tj. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej. Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:
a) świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia -jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
b) świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia
-jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim, oraz
c) odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSW o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
d) nie byli karani sądownie,
e) złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
d) złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.

Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna -test sprawnościowy.
Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety.
Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach
internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – www.sgsp.edu.pl
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – www.cspsp.pl
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – www.sapsp.pl
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu –www.sapsp.edu.pl