Życiorys gen. Koniecznego

Nadbrygadier Adam Konieczny urodził się 14 sierpnia 1970 r. w Piotrkowie Trybunalskim jako syn, wnuk i prawnuk strażaka. Służbę strażacką rozpoczyna w 1989 roku jako podchorąży – słuchacz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, którą kończy w maju 1994 roku uzyskując stopnień młodszego kapitana i tytuł mgr inż. pożarnictwa.

Po ukończeniu 5 letniej nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej mł. kpt. Konieczny rozpoczyna służbę stałą w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim na stanowisku dowódcy sekcji.

Kolejnym etapem jego ścieżki zawodowej jest przeniesienie służbowe z dniem 1 stycznia 1995 roku na teren Dolnego Śląska i kontynuacja służby w strukturach ówczesnej legnickiej Komendy Wojewódzkiej, a po reorganizacji w 1999 r.  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Pełniąc służbę na kolejnych stanowiskach służbowych, tj. oficera, starszego oficera, zastępcy naczelnika, naczelnika wydziału, poznaje gruntownie funkcjonowanie większości komórek organizacyjnych. Niezależnie od obowiązków służbowych pełnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, pełni również od 1999 roku funkcję dowódcy kompanii powodziowej Centralnego Odwodu Operacyjnego Dolnośląskiej Brygady Odwodowej. Jako dowódca tej kompanii, na przełomie lipca i sierpnia 2001 roku, bierze udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie Warszawy. W efekcie sprawnie prowadzonych ówcześnie działań ratowniczych i trafnie podejmowanych decyzji, jako dowódca kompanii zostaje wyróżniony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi Za Dzielność.

Z dniem 1 maja 2006 roku ówczesny bryg. Adam Konieczny obejmuje stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy. Przez kolejne dziesięć lat służby na tym stanowisku daje świadectwo swoich wysokich kompetencji do sprawowania funkcji kierowniczych. W okresie sprawowania funkcji komendanta uczestniczy i kieruje wieloma trudnymi akcjami, wśród których na szczególną uwagę zasługują m.in. pożar instalacji Solinox Huty Miedzi Legnica, pożar Zakładów Produkcji Tektury Falistej i Opakowań czy też rozległy pożar lasu w kompleksie w Lisowicach k/Prochowic.

Jako Komendant Miejski PSP w Legnicy sprawował nadzór nad budową strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chojnowie i budową strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Legnicy. Przeprowadził również modernizację Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Legnicy. We Współpracy z Prezydentem miasta Legnica przyczynił się do uruchomienia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Legnicy.

Z dniem 1 lutego 2016 roku powołanie ówczesnego st. bryg. Adama Koniecznego na stanowisko Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu było zarówno wielkim uznaniem ze strony przełożonych dla jego dotychczasowych osiągnięć, jak również kolejnym wyzwaniem do pełnienia tej niezwykle ciężkiej i odpowiedzialnej funkcji.

Dowodem wybitnych osiągnięć st. bryg. Adama Koniecznego w służbie pożarniczej jest chociażby kierowanie szeroko zakrojoną i obarczoną dużym ryzykiem akcją ratowniczą w katastrofie budynku w Świebodzicach w dniu 8 kwietnia 2017 roku.

Na szczególną uwagę zasługuje ponadto zaangażowanie komendanta Koniecznego w obszarze szeroko rozumianej logistyki i przedsięwzięć organizacyjnych (w tym wykończeniu i jej zakończeniu) budowy Zintegrowanego Centrum Bezpieczeństwa Województwa Dolnośląskiego, z  siedzibą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Jednocześnie pozyskał środki na utylizację azbestu i rozbiórkę starej siedziby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w wysokości 800 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ponadto komendant Konieczny rozpoczął działania mające na celu pozyskanie gruntów oraz prac planistycznych związanych z budową nowej jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Tyńcu Małym.

Zrealizował szereg projektów, w efekcie których dolnośląska straż pożarna wzbogaciła się o kilkaset nowych samochodów ratowniczo gaśniczych i specjalnych.

Był współorganizatorem wielu konferencji naukowych o tematyce bezpieczeństwa. Zacieśnił współpracę z dolnośląskimi uczelniami wyższymi, a w szczególności z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademią Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Komendant Konieczny nadzorował działalność w zakresie współpracy międzynarodowej. Uczestniczył w wielu spotkaniach i przedsięwzięciach w Niemczech i Czechach. Przewodniczył m.in. podczas ćwiczeń transgranicznych z Grupą Ratownictwa Wysokościowego HZS Kraju Libereckiego z Czech oraz Grupami Ratownictwa Technicznego THW z Niemiec. Realizował program „Bezpieczne pogranicze” z krajami Republiki Czeskiej.

Nie bez powodu zresztą, w dowód tak niezwykle prestiżowych osiągnięć
i uznania kompetencji służbowych, z dniem 20 lipca 2019 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pan st. bryg. Adam Konieczny uzyskał stopień generalski – nadbrygadiera.

Nadbrygadier Adam Konieczny oprócz codziennych obowiązków Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego, podjął również działalność naukową, dzięki której obronił w dniu 6 lutego br. rozprawę doktorską na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.